ARN 2003-0325

En kamera har skadats under en flygresa. Flygbolagets skadeståndsskyldighet för skadat, inte inskrivet, handbagage skall bestämmas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler

En kamera har skadats under en flygresa. Flygbolagets skadeståndsskyldighet för skadat, inte inskrivet, handbagage skall bestämmas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler Avgörande 2003-11-05; 2003-0325

Resenärerna förvarade kameran i sitt handbagage vilket de lade på bagagehyllan ovanför sätet. Flera personer utnyttjade hyllan, varför kameran blev illa klämd. Resenärerna yrkade att flygbolaget skulle ersätta dem för skadan.

Flygbolaget bestred yrkandet.

Nämnden gjorde följande bedömning

På den aktuella lufttransporten skall luftfartslagen (1957:297) tillämpas i sin lydelse före den 1 april 1989. Lagen i den nu nämnda lydelsen innehåller inte några bestämmelser om fraktförarens ansvar för skadat eller förkommet handresgods. De bestämmelser som finns avser endast inskrivet resgods och gods. Det innebär att frågan om flygbolagets skadeståndsskyldighet skall bestämmas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, jfr betänkandet Förslag till lag om befordran med luftfartyg (SOU 1936:54) s. 53.

Av sådana regler följer att en förutsättning för att skadeståndsskyldighet skall föreligga är att skadan har orsakats av vårdslöshet från flygbolagets sida. Bevisbördan för att så skulle vara fallet vilar på resenären. Nämnden kan för sin del inte finna att resenärerna har bevisat att skadan orsakats under den aktuella flygningen eller att skadan har vållats genom vårdslöshet från bolagets sida. Resenärernas yrkande kan därför inte bifallas.