ARN 2003-0397

Köparen av en kappa har upptäckt fläckar på kappan en tid efter köpet. Fläckarna har bedömts som ett ursprungligt fel enligt 20 a § konsumentköplagen.

Köparen av en kappa har upptäckt fläckar på kappan en tid efter köpet. Fläckarna har bedömts som ett ursprungligt fel enligt 20 a § konsumentköplagen . Avgörande 2003-06-05; 2003-0397

S köpte i december 2002 en kappa för 799 kr. Andra gången hon använde kappan upptäckte hon att det fanns fläckar på kappan. Hon menade att fläckarna kom från maskinolja och att de hade funnits redan vid köpet men att hon inte hade upptäckt dem då på grund av det artificiella ljuset i affären. Hon yrkade att få häva köpet av kappan.

Säljaren bestred yrkande och anförde att kunden själv hade orsakat fläckarna efter köpet.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden har granskat kappan och konstaterat att det finns fläckar över en stor del av kappan. Fläckarna kan vid visst ljus vara svåra att upptäckta.

För att säljaren skall ansvara för ett fel hos en vara krävs enligt vad som framgår av 20 § konsumentköplagen (1990:932) att felet fanns redan vid avlämnandet, dvs. att det är ett ursprungligt fel.

Den 1 juli 2002 infördes i konsumentköplagen en ny bestämmelse, 20 a §, enligt vilken fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Eftersom fläckarna har visat sig inom sex månader efter det att kappan köptes ankommer det – för att undgå köprättsligt ansvar – på säljaren att visa att felet inte har funnits vid avlämnandet eller att presumtionen för att felet fanns redan vid avlämnandet är oförenlig med varans eller felets art.

Utredningen i ärendet visar inte att felet inte fanns vid avlämnandet. Det har inte heller framkommit något som visar att presumtionen om ursprungligt fel är oförenlig med varans eller felets art. Således utgör fläckarna ett ursprungligt fel som säljaren ansvarar för. Felet är av väsentlig betydelse för S. Hon bör därför ha rätt att häva köpet.