ARN 2003-1052

En köpare av en begagnad bil ansågs med fog kunna förutsätta att en service enligt föreskrivna intervall hade utförts på bilen innan leveransen. Då en sådan inte hade utförts fann nämnden att det förelåg ett köprättsligt fel.

En köpare av en begagnad bil ansågs med fog kunna förutsätta att en service enligt föreskrivna intervall hade utförts på bilen innan leveransen. Då en sådan inte hade utförts fann nämnden att det förelåg ett köprättsligt fel. Avgörande 2003-09-03; 2003-1052

J köpte en bil av ett bilbolag. Bilen hade vid leveransen gått 6 900 mil. Han fick inte något besked om att den föreskrivna 6 000-milsservicen inte hade utförts. Han yrkade skadestånd med 5 847 kr för den service han lät utföra efter köpet.

Bilbolaget bestred yrkandet och anförde i huvudsak dels att J innan köpet inte framförde några synpunkter beträffande eventuell utförd service, dels att J inte gav bolaget möjlighet att vidta åtgärder innan denne lät utföra servicen.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Enligt 16 § första stycket konsumentköplagen (1990:932) anses en vara felaktig bl.a. om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Enligt tredje stycket samma lagrum skall en vara anses felaktig bl.a. om den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta.

I förevarande fall är ostridigt att 6000-mila-service inte har utförts. Säljaren har i köpehandlingarna inte tagit med någon uppgift om det. Frågan om huruvida avsaknaden av service utgör ett köprättsligt fel får därför bedömas med utgångspunkt i vad köparen med fog har kunnat förutsätta i detta avseende. Därvid bör beaktas att bilhandeln för egen del normalt fäster stort avseende vid att service utförs vid föreskrivna intervall och att konsumentens eventuella brister i servicehänseende regelmässigt läggs denne till last, t.ex. vid fastställande av inbytespris eller när fråga uppstår om bilhandelns ansvar för garantiåtaganden och ursprungliga fel. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att J inte har uppmärksammats på att föreskriven service inte har utförts har han haft fog för att utgå från att servicen har utförts. Avsaknaden av service utgör därför ett köprättsligt fel som säljaren ansvarar för. Eftersom felet är av sådan art att det inte går att långt i efterhand avhjälpa finner nämnden att rättsföljden av felet bör vara prisavdrag. Vid sådant förhållande saknar det betydelse att J inte har kontaktat bolaget innan service utfördes. Vid fastställande av prisavdragets storlek kan emellertid viss ledning hämtas i kostnaden för den utförda servicen, varvid får beaktas att denna även omfattat åtgärder som inte ingår i normal service. Nämnden finner att prisavdraget kan bestämmas till skäliga 2 500 kr.