ARN 2003-3178

Part har genom att kassera den reklamerade varan inte ansetts kunna fullgöra sin bevisbörda beträffande varans skick vid köpet

Part har genom att kassera den reklamerade varan inte ansetts kunna fullgöra sin bevisbörda beträffande varans skick vid köpet Avgörande 2003-10-09; 2003-3178

S köpte en ishockeyklubba. En vecka efter köpet gick klubban rakt av när den användes för att ta emot en passning. S yrkade hävning av köpet.

Säljaren bestred yrkandet under åberopande av att det inte var något fabrikationsfel på klubban.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Enligt 16 § konsumentköplagen (1990:932) är en vara behäftad med fel bl.a. om den i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. En vara är vidare behäftad med fel om den inte är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används eller om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Enligt 20 § samma lag skall frågan om varan är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. I förevarande fall har hockeyklubban gått av efter ca en veckas användning. För att säljaren skall ansvara för detta fel – som har visat sig först efter leveransen – krävs enligt vad som framgår av nämnda paragraf att felet fanns redan vid avlämnandet (leveransen), d.v.s. att det är ett ursprungligt fel.

Enligt 20 a § konsumentköplagen skall ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Eftersom felet i förevarande fall har visat sig inom sex månader efter det att S köpte klubban ankommer det – för undgående av köprättsligt ansvar – på säljaren att visa att felet inte har funnits vid avlämnandet eller att presumtionen för att felet fanns redan vid avlämnandet är oförenlig med varans eller felets art.

Av utredningen i ärendet framgår att säljaren har kasserat klubban trots S:s önskemål om att få den tillbaka. Eftersom klubban inte längre finns och det därmed inte är möjligt är undersöka felets beskaffenhet anser nämnden att H inte har uppfyllt sin bevisskyldighet enligt 20 a § konsumentköplagen. Då säljaren således inte har förmått visa att felet, som gjort att klubban gått av, inte har funnits vid köpetillfället får ishockeyklubban anses ha varit behäftad med ett ursprungligt fel för vilket säljaren ansvarar.

S har yrkat hävning. Hävning förutsätter emellertid att avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga. Enligt konsumentköplagen har en säljare rätt att i första hand företa avhjälpande eller omleverans, om han utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. H har, för att undvika hävning, således rätt att företa omleverans genom att utge en ny ishockeyklubba till S.