ARN 2003-4268

Köparen av ett modem har krävt omleverans på grund av fel. Omständigheterna har varit sådana att säljaren inte har kunnat avvärja kravet genom att erbjuda avhjälpande. 27 § konsumentköplagen (1990:932)

Köparen av ett modem har krävt omleverans på grund av fel. Omständigheterna har varit sådana att säljaren inte har kunnat avvärja kravet genom att erbjuda avhjälpande. 27 § konsumentköplagen (1990:932) Avgörande 2003-12-16; 2003-4268

K köpte i maj 2003 ett modem för 990 kr av bolaget. I slutet av maj reklamerade hon på grund av att modemet var felaktigt. Hon begärde omleverans eller att få låna ett annat modem under reparationstiden, eftersom hon var beroende av modemet för att bl.a. betala räkningar via Internet. Bolaget avslog hennes krav och tog emot modemet för reparation. K köpte ett annat modem och yrkade hävning av köpet.

Bolaget bestred yrkandet och anförde i huvudsak att det var bolaget som valde vilken åtgärd som skulle utföras och att reparationen utfördes på mindre än 14 arbetsdagar och att K kunde hämta sitt reparerade modem hos bolaget.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Europaparlamentets och rådets s.k. konsumentköpsdirektiv (1999/44/EG) har genomförts i svensk rätt genom ändringar i bl.a. konsumentköplagen (1990:932). Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2002. De primära påföljderna vid fel i en vara är avhjälpande av felet eller omleverans, vilket framgår av 26 och 27 §§konsumentköplagen (1990:932). Den tidigare lagstiftningen gav i princip säljaren möjlighet av välja vilken åtgärd av dessa båda som skulle vidtas. Av 27 § konsumentköplagen, i dess nya lydelse, framgår att i det fall köparen kräver en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans är säljaren berättigad att företa avhjälpande eller omleverans om det kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Om däremot köparen kräver omleverans eller avhjälpande som primär påföljd kan säljaren i regel inte avvärja ett krav på avhjälpande med erbjudande om omleverans eller ett krav på omleverans med ett erbjudande om avhjälpande (se prop. 2001/2002:134 s. 86). För att säljaren skall kunna få välja påföljd krävs att säljaren visar att den påföljd som köparen valt innebär en oskälig kostnad för säljaren. Vid bedömningen av vilken påföljd som blir aktuell skall även hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och huruvida den andra påföljden skulle kunna fullgöras utan väsentlig olägenhet för köparen. Påföljden skall anses oproportionell om den ger säljaren kostnader som är orimliga i jämförelse med den alternativa påföljden.

Av utredningen framgår att K begärt att få omleverans av ett felaktigt modem, men att säljaren erbjudit henne avhjälpande. K har som skäl för sitt krav uppgivit att hon var i behov av modemet för att bl.a. kunna utföra bankärenden via Internet. Ingenting i utredningen ger vid handen att en omleverans av modemet skulle ha medfört oskäliga kostnader för säljaren. Avhjälpandet har dock medfört väsentliga olägenheter för K. På grund av det är hon berättigad att häva köpet.

Nämnden rekommenderade bolaget att, mot återfående av modemet, betala tillbaka 990 kr till K.