ARN 2003-5534

En konsument har ansetts ha rätt att häva ett köp av ett GPS-paket, eftersom den därtill hörande bruksanvisningen inte var avfattad på svenska.

En konsument har ansetts ha rätt att häva ett köp av ett GPS-paket, eftersom den därtill hörande bruksanvisningen inte var avfattad på svenska. Avgörande 2003-11-28; 2003-5534

J köpte ett GPS-paket av ett företag. Enligt J:s förmenande köptes paketet med förbehåll om att han skulle tillställas en bruksanvisning på svenska.

Företaget bestred yrkandet och anförde att det inte framgick vid köpetillfället att det var direkt avgörande för J att det fanns en bruksanvisning på svenska.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Enligt 16 § konsumentköplagen (1990:932) skall en vara – för att den inte skall anses som felaktig – åtföljas av de anvisningar som behövs för dess installation, montering, användning, förvaring och skötsel. Enligt förarbetena till lagen (prop. 1989/90:89 s. 97) krävs det normalt att anvisningen är skriven på svenska. Hävning är den strängaste påföljden om en vara är felaktig och kan endast komma ifråga om felet är av väsentlig betydelse för köparen (se 29 § samma lag). Frågan om felets väsentlighet skall bedömas från köparens synpunkt (jfr prop. 1989/90:89 s. 126 ).

Det framgår av vad parterna anfört i ärendet att J och bolaget vid köpetillfället diskuterat frågan om att J ville ha en bruksanvisning på svenska. Med hänsyn härtill måste bolaget ha insett att det var av betydelse för honom att få tillgång till en sådan. På grund härav och med beaktande av kravet i 16 § konsumentköplagen finner nämnden att det får anses ingå i avtalet att J skulle erhålla en bruksanvisning som var avfattad på svenska. Då så inte skett föreligger enligt 16 § konsumentköplagen ett fel i bolagets prestation. Då J uppenbarligen behöver en på svenska avfattad bruksanvisning för att kunna använda varan finner nämnden att felet från hans synpunkt är att betrakta som väsentligt. Det föreligger således grund för hävning av köpet. J yrkande skall därför bifallas.