ARN 2003-5647

Ett företag har låtit ett annat företag utföra vissa av reparationsåtgärderna på en båtmotor. Nämnden har funnit att det första företaget, som också har debiterat konsumenten för åtgärderna, ensamt var ansvarigt gentemot konsumenten för att åtgärderna inte utförts fackmässigt.

Ett företag har låtit ett annat företag utföra vissa av reparationsåtgärderna på en båtmotor. Nämnden har funnit att det första företaget, som också har debiterat konsumenten för åtgärderna, ensamt var ansvarigt gentemot konsumenten för att åtgärderna inte utförts fackmässigt. Avgörande 2003-11-28; 2003-5647

K beställde en båtmotorreparation av ett företag, L, vilket i sin tur lät ett annat företag, M, utföra en del av arbetet på motorn. K erlade emellertid – i enlighet med faktura – betalning för samtliga åtgärder till L. K ansåg att det arbete som hade utförts saknat nytta för honom och yrkade prisavdrag avseende arbetskostnaden.

L bestred yrkandet och anförde i huvudsak att företaget utfört ett generatorbyte, medan M utfört övriga arbeten. K var själv med och beställde dessa arbeten.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av de ingivna fakturorna framgår att det var L som debiterade K för de i ärendet aktuella reparationerna. I en specifikation från M (daterad 2003-09-01), vari de av det bolaget utförda arbetena räknas upp, anges också att dessa arbeten utförts på uppdrag av L. På grund härav finner nämnden att det är L som i alla avseenden varit K:s avtalsmotpart rörande de nu aktuella reparationerna och att det därför är L som gentemot K har att svara för eventuella brister i reparationerna.

Av den utredning som presenterats i ärendet får det anses klarlagt att reparationerna inte utförts fackmässigt. L har, såvitt framkommit, inte bestritt sakförhållandena och inte heller invänt mot de yrkade beloppen. Nämnden finner därför att K:s yrkanden skall bifallas.