ARN 2003-5812

Näringsidkare som för annan näringsidkares räkning har skött administrationen beträffande en båtmotorreparation har ansetts vara konsumentens avtalsmotpart.

Näringsidkare som för annan näringsidkares räkning har skött administrationen beträffande en båtmotorreparation har ansetts vara konsumentens avtalsmotpart. Avgörande 2003-11-28; 2003-5812

P lämnade in båtmotor till ett företag för reparation. De åtgärder som utfördes, och som han fick betala 4 800 kr för, visade sig emellertid vara verkningslösa. Vid reklamation hävdade företaget att mekanikern som hade utfört åtgärderna inte var anställd av företaget. Han protesterade mot detta och hänvisade dels till att han lämnat in motorn till företaget, dels till att han erhållit kvitto från företaget.

Företaget bestred yrkandet och anförde i huvudsak att företaget inte ingått något avtal med P beträffande reparationen. Mekanikern som utförde åtgärderna var inte anställd av företaget, utan drev rörelse i egen regi.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I ärendet är ostridigt att reparationen inte utförts fackmässigt och att detta fått till följd att den inte medfört någon nytta för P. Företaget har invänt att det är en annan näringsidkare som har att svara för detta fel i den utförda reparationstjänsten.

Nämnden konstaterar emellertid att företaget dels tog emot och lämnade ut motorer som skulle repareras av den andra näringsidkaren, dels tog betalt av P för den aktuella reparationen. I ärendet finns inget som tyder på att företaget i samband med att man tog emot P:s motor skulle ha uttryckligen klargjort för P att det var den andra näringsidkaren och inte företaget som var P:s avtalsmotpart. Till följd av vad som nu anförts finner nämnden att företaget får anses vara den part som ingått avtal med P om reparationen. Företaget är därför gentemot P ansvarigt för felet i reparationstjänsten. På grund härav finner nämnden att företaget är skyldigt att till P återbetala vad han erlagt för reparationen (4800 kr).