ARN 2004-2769

Rättsskyddsmoment i hemförsäkring har p.g.a. oklart försäkringsvillkor ansetts omfatta en tvist om fel i fastighet efter försäljning av fastigheten.

Rättsskyddsmoment i hemförsäkring har p.g.a. oklart försäkringsvillkor ansetts omfatta en tvist om fel i fastighet efter försäljning av fastigheten. Avgörande 2005-01-10; 2004-2769

J.P. har haft en villa/hemförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget under hela den tid han ägde en fastighet. Fastigheten såldes och nya ägare tillträdde. Efter försäljningen återkom köparen till J.P. och gjorde gällande att det fanns dolda fel i fastigheten. J.P. bestred påståendet. Köparen har ingivit ansökan om stämning till tingsrätt och tvisten är nu föremål för rättslig prövning. J.P. begärde därför han skulle beviljas rättsskydd i enlighet med rättsskyddsmomentet i sin hemförsäkring.

Försäkringsbolaget har bestritt yrkandet eftersom det av villkoren för försäkringen följer att den gäller för händelser som inträffar under försäkringstiden och den aktuella tvisten uppstått först efter det att försäkringen upphört att gälla.

Nämnden gjorde följande bedömning.

J.P. har yrkat att få ta i anspråk försäkringens rättsskyddsmoment. Försäkringsbolaget har bestritt yrkandet under åberopande av att försäkringen endast gäller händelser som inträffar under försäkringstiden och att tvisten inträffat först efter det att försäkringen upphört att gälla.

Frågan är när försäkringen gäller och hur försäkringsvillkoren skall tolkas i detta avseende. Enligt nämndens bedömning framgår inte på något otvetydigt sätt att den i ärendet upp- komna situationen inte omfattas av försäkringen. Med hänsyn till att försäkringsvillkoret måste anses oklart på denna punkt bör det tolkas till försäkringsbolagets nackdel. J.P:s yrkande skall därför vinna bifall.