ARN 2004-4964

Förutsättningar för att den som hyr en bil ska vara skyldig att ersätta skador på den hyrda bilen.

Förutsättningar för att den som hyr en bil ska vara skyldig att ersätta skador på den hyrda bilen. Avgörande 2005-02-09; 2004-4964

R hyrde en bil av uthyrningsföretaget under tio dagar. Sex veckor efter återlämnandet krävde företaget honom på ersättning för en skada på bilen. R betalade fakturan under protest och vände sig till nämnden. I nämnden yrkade R att företaget skulle betala tillbaka beloppet till honom.

Företaget motsatte sig yrkandet eftersom R enligt hyresvillkoren var skyldig att betala ersättning till företaget för skadan.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden konstaterar inledningsvis att eftersom det finns ett avtal mellan parterna skall i första hand de allmänna avtalsvillkor som bifogats hyresavtalet tillämpas på den aktuella tvisten och inte Konsumentverkets riktlinjer. I punkten 8 i dessa avtalsvillkor anges att hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för med 12 500 kr för vagnskada. Vid vagnskada har hyresmannen som alternativ till att ersätta uthyraren och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Hyresmannen kan mot särskild avgift (skadekostnadsreducering) minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment.

I punkten 10 anges bl.a. att vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.

Av utredningen i ärendet framgår att diskussion inledningsvis uppkommit mellan parterna om bilen överhuvudtaget råkat ut för en skada under hyrestiden. I hyresavtalet har uthyraren antecknat att bilen vid utlämnandet haft skador i form av en repa på bakluckan och tunna repor vid vb skärmkant. Enligt nämndens mening bör det i ett fall som det aktuella, särskilt mot bakgrund av vad som anges i punkten 10 i hyresvillkoren, kunna krävas att uthyraren och hyresmannen direkt vid avlämnandet gemensamt besiktigar fordonet för bedömning av dess skick och att skador som uthyraren menar har uppkommit under hyrestiden protokollförs och undertecknas av hyresmannen. Någon sådan dokumentation har dock inte presenterats i ärendet av uthyraren. Inte heller har någon annan utredning redovisats om bilens skick vid återlämnandet. Mot denna bakgrund finner nämnden att företaget inte visat att den aktuella skadan uppkommit under hyrestiden. Någon grund för att kräva R på ersättning för skadan kan därmed inte anses föreligga. Företaget bör därför rekommenderas att genast återbetala det av R erlagda beloppet till R.