ARN 2004-5287

Tillämpning av förutsättningsläran på fråga om bindande köpeavtal uppkommit.

Tillämpning av förutsättningsläran på fråga om bindande köpeavtal uppkommit. Avgörande 2005-01-25; 2004-5287

H ingick i augusti 2004 avtal om köp av en ny bil. I samband med detta ansökte H om kredit för att kunna betala köpeskillingen. Han ingick avtalet bl.a. under villkor att krediten skulle beviljas. Innan leverans av bilen meddelade säljaren att H inte hade godkänts som ensam kredittagare. Den sökta krediten kunde endast beviljas under förutsättning att H:s hustru var medsökande. H förklarade då genast för säljaren att hans hustru inte ville vara medsökande till det aktuella lånet. H yrkade betalningsbefrielse avseende säljarens krav på 21 280 kr för avbeställningskostnad.

Säljaren bestred yrkandet och anförde bl.a. att H samma dag som köpeavtalet ingicks, informerade om att han ensam inte kunde stå för krediten och lämnade sin hustrus personnummer. Samma dag som bilen skulle levereras meddelade H att hans hustru inte ville vara med på lånet. De informerade då H om att kreditgivaren krävde H:s hustrus medverkan. Bilen var klar med den extrautrustning som H hade beställt.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden konstaterar att det måste ha varit uppenbart för bolaget vid köpetillfället att en förutsättning för H:s köp av den aktuella bilen var att han beviljades den sökta krediten – antingen ensam eller tillsammans med sin hustru. Båda dessa förutsättningar, som bolaget alltså känt till, har brustit. H kan därför inte anses vara bunden av det ingångna köpeavtalet. Det finns därför inte heller någon grund för bolagets krav på avbeställningskostnad mot honom. Han bör därför befrias från betalningsansvaret för denna kostnad.