ARN 2004-6983

Tillämpning av principen att avsändaren av en betalning bär risken för att betalningen inte kommer mottagaren tillhanda.

Tillämpning av principen att avsändaren av en betalning bär risken för att betalningen inte kommer mottagaren tillhanda. Avgörande 2005-03-10; 2004-6983

F innehade en depå hos ett värdepappersbolag. I mars 2004 fick han erbjudande från bolaget om att delta i en nyemission. Enligt villkoren i erbjudandet skulle teckning finnas på depån senast den 25 mars 2004. F satte in pengar i tillräcklig omfattning den 22 mars 2004 via en insättningsautomat tillhörande en bank. Vid insättningen angav han bolagets kontonummer i samma bank och sitt depånummer. Den 5 april 2004 upptäckte F att han inte erhållit de nyemitterade aktierna. F yrkade att bolaget skulle ersätta den ekonomiska förlust han lidit genom att aktierna inte tecknats.

Bolaget bestred yrkandet och anförde bl.a. följande. I samband med att F upptäckte att samtliga erbjudna teckningsrätter inte hade kunnat användas framkom att F hade satt in ett tillräckligt stort belopp på bolagets bankkonto men inte fått beloppet tillgodoskrivet på sin depå. En utredning av det inträffade visade att banken som ägde den insättningsautomat som F använt sig av nyligen bytt ut ett datasystem som var kopplat till automaten. Det nya systemet var behäftat med ett tekniskt fel som gjorde att den angivna referensen, d.v.s. F:s depånummer, inte vidarebefordrades till bolaget. Det var därför omöjligt för bolaget att identifiera vem som gjort insättningen. Ansvaret för det inträffade ligger inte hos bolaget.

Nämnden gjorde följande bedömning

Frågan i ärendet gäller huruvida bolaget skall bära ansvaret för att den aktuella betalningen inte fanns bokförd på F:s depå hos bolaget senast den 25 mars 2004. Enligt allmänna regler som är tillämpliga i förevarande fall gäller som huvudprincip att betalning skall ske hos betalningsmottagaren (näringsidkaren) och att avsändaren (konsumenten) står risken för att betalningen inte kommer mottagaren tillhanda.

I detta fall måste betalningen anses ha kommit bolaget tillhanda först då betalningen kunnat bokföras på F:s depå. Till följd av ett tekniskt fel hänförligt till bankens insättningsautomat har F:s depånummer inte vidarebefordrats till bolaget. Betalningen kunde därför inte bokföras i rätt tid på depån. Det har i ärendet inte visats att det förelegat några särskilda omständigheter som skulle medföra att den ovan nämnda huvudprincipen inte skall tillämpas. Det innebär att det är F och inte bolaget som burit risken för att betalningen inte kunnat bokföras på depån. Till följd härav har bolaget inget ansvar för att F ej fått de nyemitterade aktierna. F:s yrkande kan därför inte bifallas.