ARN 2004-8095

Kostnad för felsökning. Nämnden har funnit att en auktoriserad verkstad som är medlem i en branschorganisation tydligt skall upplysa kunden om verkstaden avser att avvika från tillämpliga allmänna villkor, i detta fall "Verkstadens Reparationsvillkor".

Kostnad för felsökning. Nämnden har funnit att en auktoriserad verkstad som är medlem i en branschorganisation tydligt skall upplysa kunden om verkstaden avser att avvika från tillämpliga allmänna villkor, i detta fall ”Verkstadens Reparationsvillkor”. Avgörande 2005-08-02; 2004-8095

L uppdrog åt bolaget A att göra en felsökning av hans Jaguar XJ6, årsmodell 1997, med anledning av att den inte hade någon värme i kupén. Parterna kom inte överens om något pris för tjänsten. L utgick från att den skulle vara kostnadsfri eller som mest kosta några hundralappar. Arbetet kostade emellertid 3 189 kr. L klagade omedelbart och begärde nedsättning av priset. Enligt Motorbranschens Riksförbund skulle han inte behöva betala mer än 1 000 kr om inte något annat avtalats. L yrkade prisavdrag med 2 189 kr.

A bestred yrkandet. Till stöd för sin inställning åberopade A bl.a. att L varit fullt medveten om att kostnaderna skulle överstiga 1 000 kr eftersom han hela tiden hade bett bolagets mekaniker att fortsätta att arbeta med bilen. När A hade plockat isär allt och informerat vad erforderlig del kostade, 3 000 kr, ville L inte hade utbytt. Han begärde och fick information om hur han skulle byta delen. Värmeventilen smordes och sattes ihop igen. Värmen fungerade när bilen lämnades tillbaka. L informerades om att funktionen var osäker.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Enligt vad som framgår genom förekomsten av Motorbranschens Riksförbunds (MRF) logotype på verkstadsfakturan så är A medlem i MRF. MRF har tillsammans med Konsumentverket kommit överens om villkor i samband med verkstadsreparationer, ”Verkstadens Reparationsvillkor”. Enligt dessa villkor, som L hänvisar till, skall verkstaden lämna en skriftlig prisuppgift om uppdraget beräknas kosta mer än 1 000 kr. Om uppdraget endast avser en förberedande undersökning eller felsökning skall verkstaden avtala om ett högsta pris för felsökningen om den kostar 1 000 kr eller mer, om inte kunden avstår från en sådan uppgift. Det har inte mot L:s bestridande visats att han – på sätt som de angivna villkoren förutsätter – har upplysts om att reparationen kunde komma att kosta mer än 1 000 kr, men därefter ändock avstått från att begära en prisuppgift. Enligt nämndens mening ankommer det på en auktoriserad verkstad som är med i en branschorganisation som tillämpar vissa allmänna villkor att tydligt upplysa kunden om man avser att avvika från dessa. Mot L:s bestridande har inte visats att han har erhållit någon sådan upplysning. Vid angivna förhållanden är det inte skäligt att debitera L mer än 1 000 kr. L:s yrkande om prisavdrag skall därför bifallas.