ARN 2004-8264

Köpare och säljare har varit oense om priset på en dator inkluderat moms eller inte. Köparen har därför erbjudits att kostnadsfritt frånträda köpet. Då köparen sedan hämtat ut datorn på posten och betalt det högre priset har nämnden bedömt att han därmed också har godtagit det högre priset.

Köpare och säljare har varit oense om priset på en dator inkluderat moms eller inte. Köparen har därför erbjudits att kostnadsfritt frånträda köpet. Då köparen sedan hämtat ut datorn på posten och betalt det högre priset har nämnden bedömt att han därmed också har godtagit det högre priset. Avgörande 2005-04-28; 2004-8264

J beställde en dator den 26 oktober 2004 via telefon. Vid telefonsamtalet uppgav säljaren att priset för datorn var 7 389 kr. Även en vän till J hörde att han vid samtalet uppgav att han skulle ta datorn för 7 000 kr. J hade även sagt att han inte hade råd med någon dyrare dator. När sedan en avi från posten anlände med information om att datorn fanns att hämta så hade priset höjts till 9 496 kr på grund av att moms tillkommit. J hade inte fått någon information om att moms skulle tillkomma på det pris som säljaren nämnde vid telefonsamtalet. J kontaktade säljaren, innan han hämtade ut datorn, för att få besked om vad som hänt och varför han inte fick köpa datorn till avtalat pris. Säljaren uppgav då att han inte behövde hämta ut datorn och att säljaren skulle begära att posten skickade tillbaka datorn. Efter några veckor löste J ut datorn från posten och betalade det pris som säljaren begärt. Han hade innan han löste ut datorn talat med konsumentvägledaren som förklarat att säljaren måste uppge moms vid försäljning till privatperson och att han endast behövde betala det pris som han avtalat om. J ansåg därför att företaget skulle betala tillbaka 1 847 kr.

Säljaren bestred yrkandet eftersom något avtal inte hade träffats på de villkor som J anfört. Säljaren hade innan J hämtade ut datorn från posten kommit överens med J om att köpet inte skulle genomföras och att datorn skulle skickas tillbaka.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Ett avtal kan anses ha träffats först när parterna är överens, bl.a. om priset. Det är inte möjligt att utreda exakt vad som var avtalat vid det första telefonsamtalet mellan parterna men med hänsyn till parternas skriftliga inlagor har nämnden gjort följande bedömning.

Vad parterna har uppgett pekar på att de har helt olika bilder av vad som avtalades vid beställningssamtalet om pris på datorn. När J därefter fick en avi från posten framgick att säljaren ansåg att det avtalade priset var 9 496 kr. Vid det telefonsamtal som därefter följde är ostridigt att parterna inte var överens om vad som var avtalat avseende priset. J erbjöds då att kostnadsfritt frånträda köpet, något som han av allt att döma var helt införstådd med. Köpet skulle därför inte genomföras utan datorn skulle skickas tillbaka till säljaren. Att J flera veckor senare betalade 9 496 kr och hämtade ut datorn, utan att dessförinnan ha kontaktat säljaren för att förvissa sig om att han hade rätt att köpa datorn till ett lägre pris än vad säljaren var villig att sälja datorn för, gör att han får anses ha accepterat att köpa datorn för 9 496 kr.