ARN 2004-8429

Tillämpningen av den s.k. tvåmånadersregeln i 23 § konsumentköplagen. Näringsidkaren har att visa att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet tidigare än två månader före reklamation.

Tillämpningen av den s.k. tvåmånadersregeln i 23 § konsumentköplagen . Näringsidkaren har att visa att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet tidigare än två månader före reklamation. Avgörande 2005-05-31; 2004-8429

A köpte i december 2003 en bil. I köpekontraktet angavs årsmodellen till 2003. Efter köpet fick han veta att bilen var 21 månader gammal när den inregistrerades på leveransdagen.

A yrkade prisavdrag med 25 000 kr.

Bolaget bestred yrkandet och anförde bl.a. att information om bilens ålder lämnades vid köpet samt att reklamation inte har skett inom skälig tid.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I ärendet figurerar två versioner av köpekontraktet. Nämnden konstaterar inledningsvis att endast det av A underskrivna kontraktet är gällande mot honom.

Av utredningen framgår att årsmodellen angivits till 2003 i det kontrakt som skrivits under av A. Enligt vedertagen praxis är bilen att anse som av årsmodell 2002. Bilen är således behäftad med ett köprättsligt fel.

Bolaget har invänt att A för sent reklamerat att bilen var av fel årsmodell. Enligt 23 § konsumentköplagen (1990:932) skall reklamation (meddelande till säljaren om felet) ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall enligt den paragrafen alltid anses ha lämnats i rätt tid.

A får anses ha bestritt bolagets reklamationsinvändning.

Nämnden konstaterar att bolaget inte förmått visa att A tidigare än två månader före reklamationen märkt att bilen hade fel årsmodell. Det innebär att A skall anses ha reklamerat felet inom rätt tid. (Jfr Johnny Herre, Konsumentköplagen – En kommentar, andra upplagan, 2004, s. 291 f, där det framgår att tvåmånadersregeln i 23 § konsumentköplagen i praktiken medför att näringsidkarens möjligheter att invända att konsumenten reklamerat för sent närmast uteslutits, eftersom näringsidkaren skall visa att det gått mer än två månader sedan konsumenten faktiskt upptäckte felet, samt att bestämmelsen om vad konsumenten ”borde ha märkt” närmast kan anses ha spelat ut sin roll.)

På grund av vad som nu anförts finner nämnden att bolagets reklamationsinvändning skall lämnas utan avseende.

Bolaget har vidare invänt att bolaget vid köpet lämnat en ”årsmodellsrabatt”. Av det köpekontrakt som skrivits under av A framgår dock inte att lämnad rabatt avser just rabatt för äldre årsmodell. Bolaget har inte – mot A:s bestridande – kunnat styrka sitt påstående om att denne ändå före köpet informerats om att bilen var av äldre årsmodell än som angavs i köpekontraktet eller att A och bolaget varit överens om att lämnad rabatt avsåg äldre årsmodell. På grund av vad som nu anförts finner nämnden att A är berättigad till ett prisavdrag för att bilen varit av fel årsmodell. Prisavdraget kan skäligen bestämmas till 10 000 kr.