ARN 2005-1414

Fråga om en försäkringstagare på rätt sätt har meddelat sitt försäkringsbolag om ändring av förmånstagarförordnande.

Fråga om en försäkringstagare på rätt sätt har meddelat sitt försäkringsbolag om ändring av förmånstagarförordnande. Avgörande 2005-11-18; 2005-1414

M:s mor hade tecknat grupplivförsäkringar som fortsättning på en tjänstegrupplivförsäkring som hade upphört. Några år före sin död hade modern ändrat förmånstagarförordnandet till att gälla barn och barnbarn. Ändringen registrerades och bekräftades till modern. Efter moderns död hävdade försäkringsbolaget att fel blankett använts och att ändringen inte gällde. Försäkringsbeloppet betalades därefter ut i enlighet med det ursprungliga förmånstagarförordnandet.

M yrkade att ersättning skulle betalas ur försäkringen i enlighet med det ändrade förmånstagarförordnandet.

Försäkringsbolaget F har motsatte sig yrkandet eftersom ändringen av förmånstagarförordnandet avsåg en tjänstegrupplivförsäkring.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Frågan i ärendet är om ett förmånstagarförordnande skriftligen meddelats försäkringsbolaget F. Enligt 103 § lagen (1927:27) om försäkringsavtal krävs detta för att förordnandet skall vara gällande. I kravet på meddelande till försäkringsbolaget ligger att meddelandet skall vara riktat till bolaget och att försäkringstagaren skall ha vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att få meddelandet överbringat till bolaget (jfr prop. 2003/04:150 beträffande 14 kap. 3 § i 2005 års försäkringsavtalslag, som i aktuellt avseende överensstämmer med 103 §). Giltigheten är alltså inte beroende av att förordnandet på något sätt registrerats hos försäkringsbolaget. Vilka åtgärder försäkringstagaren måste ha vidtagit för att få fram meddelandet till bolaget får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Bestämmelsen skall ses mot bakgrund av att försäkringsbolaget i princip bör kunna stödja sig på det förmånstagarförordnande som meddelats bolaget. Under vissa förutsättningar kan bolaget befrias från sin skuld om det betalar ut ersättning till någon annan än den som i egenskap av förmånstagare har rätt till ersättningen och därvid har iakttagit skälig aktsamhet.

I detta fall hade M:s mor två grupplivförsäkringar hos försäkringsbolaget F. Det omtvistade förmånstagarförordnandet antecknades på en blankett, som enligt vad som angavs på den hade upprättats för ”ändrat förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring” hos TGLinstitutionen. Blanketten med förmånstagarförordnandet sändes tillbaka till TGLinstitutionen.

Enligt nämnden borde det stått klart för försäkringsbolaget F, som ingick i TGL-institutionen, att förmånstagarförordnandet avsåg grupplivförsäkringarna. Modern saknade ju tjänstegrupplivförsäkring, och på blanketten hade hon dessutom antecknat att hon själv betalade premien för försäkringen. Nämnden finner alltså att förmånstagarförordnandet meddelats försäkringsbolaget och att det är gällande för grupplivförsäkringarna. M:s yrkande mot bolaget skall därför bifallas.