ARN 2005-2472

Presumtionsregeln i 20 a § konsumentköplagen vid fel på omlevererad vara.

Presumtionsregeln i 20 a § konsumentköplagen vid fel på omlevererad vara. Avgörande 2005-06-27; 2005-2472.

Den kamera G hade köpt slutade fungera efter ca tio månader. Säljaren bytte ut kameran mot en ny. Efter ca fem månader slutade även den nya kameran att fungera. G kontaktade säljaren och begärde reparation eller omleverans, vilket säljaren vägrade.

G yrkade omleverans.

Säljaren motsatte sig yrkandet med motiveringen att den ettåriga garantin hade gått ut när G återkom. Eftersom G inte kunde bevisa att kameran haft ett ursprungligt fel ansåg man sig inte ha något köprättsligt ansvar för kameran.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår att G köpte kameran den 3 december 2003 och att den slutade att fungera den 10 november 2004. Han fick därför den 23 november 2004 en ny kamera av säljaren. Den nya kameran slutade att fungera den 6 mars 2005, varför han den 15 mars 2005 reklamerade den.

Av 20 a § konsumentköplagen (1990:932) framgår att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet. Denna presumtion kan brytas av säljaren, om denne visar att varan var felfri vid köpet eller att presumtionen om ursprungligt fel är oförenligt med felets eller varans art.

Nämnden finner att bestämmelsen i 20 a § konsumentköplagen också skall tillämpas på den nya kameran från tidpunkten för dess avlämnande, dvs. den 23 november 2004 (jfr Konsumentköplagen, J. Herre, 2 uppl., Norstedts 2004, s. 251). Då den nya kameran reklamerades inom sex månader åligger det således säljaren att visa att varan var felfri vid köpet eller att presumtionen om ursprungligt fel är oförenligt med felets eller varans art.

Regeln innebär dock inte någon påverkan på eller bevislättnad avseende felbedömningen i sig. Det åligger alltså fortfarande konsumenten att bevisa att ett fel i varan föreligger. Säljaren har inte gjort gällande att kameran skulle vara felfri men har hävdat att det ankommer på köparen att visa att det rör sig om ett ursprungligt fel. Nämnden utgår därmed ifrån att kameran är behäftad med ett fel i sig.

Tvärtemot vad säljaren har hävdat är det med hänsyn till vad som anförts ovan därmed säljaren som har att motbevisa presumtionen enligt 20 a § konsumentköplagen. Säljaren har i ärendet inte ingett någon utredning om felets art. Nämnden finner därför att säljaren inte presenterat någon bevisning som styrker påståendet om att felet inte beror på någon ursprunglig brist i kameran. Felet skall därför anses ha funnits vid avlämnandet. G är således berättigad till omleverans av kameran.