ARN 2005-2536

Skada på hyrbil. Fråga om betydelsen för om skadan skall anses ha uppkommit under hyrestiden att bilen inte besiktigats vid återlämnandet.

Skada på hyrbil. Fråga om betydelsen för om skadan skall anses ha uppkommit under hyrestiden att bilen inte besiktigats vid återlämnandet. Avgörande 2005-10-03; 2005-2536

C hyrde en bil av uthyrningsföretaget M i början av år 2005. När bilen återlämnades genomfördes inte någon besiktning. M meddelade därefter att bolaget upptäckt en skada på bilen och krävde C på ersättning. C hade varit mycket noggrann vid hanteringen av bilen under hyrestiden och förnekade att han orsakat skadan. C yrkade att han skulle befrias från skyldigheten att ersätta M för skadan.

M bestred yrkandet och anförde bl.a. följande. Innan bilen överlämnades utfördes en genomgång av bilen tillsammans med C. Vissa skador som påpekades av C antecknades på hyresavtalet. Bilens skick när den togs i bruk var således besiktigat och godkänt av hyrestagaren. Bilen var vid återlämnandet väl nersmutsad, varför en tvätt var nödvändig för att kunna besiktiga bilen. Personalen hade klart och tydligt informerat om rutinerna vid återlämnandet. Skadan upptäcktes dagen efter återlämnandet då bilen hade tvättats.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av de i ärendet tillämpliga hyresvillkoren framgår av punkt åtta att hyresmannen gentemot uthyraren ansvarar för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden samt att hyresmannen skall ersätta de skador som han svarar för.

Nämnden konstaterar inledningsvis att det ankommer på den som påstår att skada uppkommit

under hyrestiden att visa det. Det åligger således i detta fall bolaget att visa att skadan inte

uppkommit efter hyrestidens utgång. Mot bakgrund av utredningen i ärendet och framför allt då ingen besiktning skett vid återlämnandet finner nämnden att bolaget inte visat att skadan uppkommit under hyrestiden. C:s yrkande skall därför bifallas.