ARN 2005-2855

Ett flygbolag har ställt in en flygning och bokat om passagerare till en flygning med tidigare avgångstid. Passagerarna har ansetts berättigade till ersättning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91. Avgörande 2005-12-06;2005-2855

Ett flygbolag har ställt in en flygning och bokat om passagerare till en flygning med tidigare avgångstid. Passagerarna har ansetts berättigade till ersättning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91. Avgörande 2005-12-06;2005-2855

A köpte biljetter för två personer till en reguljärflygning Stockholm–Rom t.o.r. Sträckorna skulle flygas av flygbolaget AI. Dagen före avresan informerade AI henne om att returflygningen hade ställts in. AI hade därför bokat om passagerarna till en flygning med tidigare avgångstid. A och hennes medresenär ansåg sig tvungna att acceptera ändringen. A yrkade ersättning för den inställda flygningen med 400 euro per person, totalt 800 euro, enligt förordning (EG) nr 261/2004.

AI medgav, utan att precisera något belopp, att betala ersättning.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I ärendet är ostridigt att den aktuella flygningen har ställts in.

Jämlikt artikel 5 och artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 skall lufttrafikföretag, vid inställd flygning, antingen återbetala biljettpriset eller omboka resenärerna till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor, alternativt, omboka resenärerna till den slutliga bestämmelseorten till ett senare datum som passageraren finner lämpligt.

Resenärerna har i ärendet bokats om till en flygning med avgångstid 4 timmar och 20 minuter tidigare än vad som ursprungligen avtalats och med en tidigare ankomsttid än vad som ursprungligen avtalats. Resenärerna har informerats om det inställda flyget mindre än en vecka före avtalad avgångstid.

I artiklarna 5 och 7 i nämnda förordning, som rör fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar, är resenärer, vid inställd flygning, berättigade till kompensation med 400 euro för alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1 500 km. Kompensation skall dock inte utgå om resenärerna mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, och erbjuds ombokning så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå sin slutgiltiga bestämmelseort senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden

Eftersom resenärerna bokats om till en flygning med avgångstid mer än en timme före den tidtabellenliga avgångstiden är omständigheterna i ärendet är sådana att resenärerna är berättigade till kompensation i enlighet med sitt yrkande.

Flygbolaget har medgett ersättningsskyldighet utan att rikta någon anmärkning mot det yrkade beloppet. Oberoende av vad som anges i artikel 7 (2) ovannämnda förordning är därför resenärerna berättigade till det begärda beloppet.