ARN 2005-2884

Ett flygbolag är skyldigt att erbjuda assistans enligt artikel 8 och artikel 9 i förordning (EG) nr 261/2004 även när en flygning har ställts in på grund av extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Resenärer har ansetts berättigade till ersättning för de merkostnader de drabbats av till följd av utebliven assistans.

Ett flygbolag är skyldigt att erbjuda assistans enligt artikel 8 och artikel 9 i förordning (EG) nr 261/2004 även när en flygning har ställts in på grund av extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Resenärer har ansetts berättigade till ersättning för de merkostnader de drabbats av till följd av utebliven assistans. Avgörande 2006-01-13; 2005-2884

Resenärerna skulle flyga mellan Florens och Göteborg via Paris. Sträckorna skulle flygas av flygbolaget X. När resenärerna kom till flygplatsen blev de upplysta om att flygturen var inställd på grund av flygledarstrejk i Paris. De erbjöds att i stället flyga hem ett dygn senare via Amsterdam. Resenärerna begärde hjälp av X med att ordna övernattning m.m., men nekades detta. De nekades också all vidare assistans. Resenärerna yrkade ersättning med 3 108 kr för de utgifter för hotell, måltider, transporter och telefonsamtal de drabbades av till följd av den försenade hemresan. Som grund för yrkandet åberopade resenärerna att rätten till service enligt förordning (EG) nr 261/2004 inte kan begränsas med hänvisning till extraordinära omständigheter som strejk, däremot bortfaller rätten till ekonomisk kompensation.

X bestred yrkandet. Till stöd för sin inställning åberopade X att det inte var skyldigt att betala ersättning till resenärerna. Enligt skäl 14 av ingressen till förordning (EG) nr 261/2004 ligger strejker utanför flygbolagens ansvar.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden konstaterar inledningsvis att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar är tillämplig på den aktuella resan (artikel 3.1 a)

På den situation som resenärerna drabbats av skall förordningens regler om inställd flygning, artikel 5, tillämpas. Vid en inställd flygning skall de berörda passagerarna, enligt artikel 5.1 a) och b) erbjudas assistans i enlighet med artikel 8, dvs. ombokning eller återbetalning, samt assistans i enlighet med artikel 9.1 och 9.2, dvs. service bl.a. i form av måltider, hotellrum, transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten och telefonsamtal. Vidare anges i artikel 5.1 c) att de berörda passagerarna har rätt till kompensation i enlighet med artikel 7 där olika ersättningsbelopp stadgas.

Enligt artikel 5.3 skall flygbolaget inte vara skyldigt att betala kompensation enligt artikel 7 om det kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder har vidtagits.

Flygbolaget har hänvisat till förordningens preambel (14). Där anges bl.a. att liksom i Montrealkonventionen bör skyldigheterna för flygbolag vara helt eller delvis begränsade i sådana fall där en händelse har orsakats av extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Vidare anges att sådana omständigheter kan särskilt förekomma i händelse av politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden som omöjliggör flygningen i fråga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och strejker som påverkar verksamheten för det flygbolag som utför flygningen.

Nämnden konstaterar att i en förordnings preambel anges syftet med överenskommelsen, de gemensamma skäl som ligger till grund för att förordningen antagits. Exempelvis anges i

förordningens preambel (1) att gemenskapens verksamhet på lufttrafikområdet bör bland annat syfta till att sörja för ett långtgående skydd för passagerarna. Nämnden har att tillämpa de materiella bestämmelser som anges i förordningens artiklar och tolka dessa i linje med vad som uttrycks i förordningens preambel. Vad avser begränsningen av flygbolagets ansvar vid extraordinära omständigheter, som bl.a. nämns i förordningens preambel (14), har detta preciserats genom reglerna i artikel 5.3 där det fastställs att vid en sådan situation är ansvaret delvis begränsat vid inställda flygningar på så sätt att skyldigheten att betala kompensation enligt artikel 7 helt faller bort.

Nämnden gör följande bedömning. Vid extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder har vidtagits är flygbolagens ansvar vid inställda flygningar begränsat i enlighet med vad som stadgas i förordningens artikel 5.3. Enligt nämnda artikel faller vid sådana omständigheter skyldigheten för flygbolag att betala kompensation enligt artikel 7 bort. Flygbolagens skyldighet att erbjuda assistans enligt artikel 8 och 9 faller dock inte bort, dvs. flygbolagens skyldighet att erbjuda assistans kvarstår. Då flygbolaget inte fullgjort sin skyldighet och erbjudit resenärerna assistans enligt förordningen, dvs. assistans enligt artikel 9.1 och 9.2. (måltider, hotellrum, transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten och telefonsamtal), finner nämnden att resenärerna har rätt till ekonomisk kompensation för de merkostnader de drabbats av till följd av den uteblivna assistansen. Flygbolaget har inte invänt mot de yrkade beloppen i sig. Nämnden finner att de yrkade beloppen är skäliga och att de avser merkostnader som uppstått med anledning av den uteblivna assistansen, och som motsvarar vad resenärerna haft rätt att erhålla enligt förordningen. Yrkandet skall därmed bifallas.