ARN 2005-3478

Fabriksgaranti vid köp av ny bil. Säljaren har ansetts ansvarig gentemot köparen på grund av en garantiutfästelse från tillverkaren. Avgörande 2005-12-06;2005-3478

Fabriksgaranti vid köp av ny bil. Säljaren har ansetts ansvarig gentemot köparen på grund av en garantiutfästelse från tillverkaren. Avgörande 2005-12-06;2005-3478

H köpte ny bil av bilföretaget E i augusti 2004. En kort tid efter leveransen visade det sig att bilen läckte olja från växellådan. E åtgärdade felet, men detta återkom därefter vid ytterligare två tillfällen. H blev då hänvisad till en annan verkstad.

H yrkade hävning av köpet och stilleståndsersättning med 7 500 kr. Som grund för yrkandet åberopade hon att felet var väsentligt och att hon inte hade kunnat utnyttja bilen under sex veckor.

E bestred yrkandet. Till stöd för sin inställning åberopade säljarbolaget att tillverkaren, inte bolaget, hade utställt en garanti. Som ett i och för sig skäligt skadestånd för stilleståndet vitsordade E 3 000 kr.

Nämnden gjorde följande bedömning

.

Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel i varan anses föreligga, om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som garantin omfattar (21 § konsumentköplagen, 1990:932). I förevarande fall synes det inte råda någon tvist om att fel i varan föreligger. Säljaren har emellertid mot köparens krav på köprättsliga påföljder invänt att säljaren inte är ansvarig för fullgörandet av de förpliktelser som garantin medför eftersom garantin inte lämnats av säljaren utan av tillverkaren.

Nämnden konstaterar att det i förarbetena till konsumentköplagen (se prop. 1989/90:89 s. 111) särskilt anges att 21 § konsumentköplagen blir tillämplig även om det är någon annan än säljaren som lämnat garantin. I förarbetena nämns som ett exempel att det är tillverkaren som har ställt ut garantin. Det anges där vidare att köparen i ett sådant läge kan göra gällande påföljder av fel i varan mot säljaren när en försämring uppkommer under garantitiden. I förarbetena anges vidare att ”det typiska fallet är att köparen i samband med köpet mottar en särskild garantiutfästelse från tillverkaren”.

På grund av vad som nu anförts finner nämnden att E är ansvarigt gentemot H för samtliga de förpliktelser som följer av den lämnade garantin. E är därför ansvarigt för de fel som finns på bilen.

Av utredningen framgår att bilen fortfarande trots flera avhjälpandeförsök är behäftad med fel som får anses som väsentligt. Då E när köparen reklamerat inte erbjudit sig att, genom egen eller annans försorg, avhjälpa felet utan avvisat köparens krav och hänvisat denne till en annan verkstad har E förverkat möjligheten till avhjälpande. H:s yrkande om hävning skall därför bifallas. När det gäller yrkad ersättning för stillestånd finner nämnden att K bör vara berättigad till ett skäligt belopp som kan fastställas till, av bolaget vitsordade, 3 000 kr.