ARN 2005-4233

Förlorad videofilm. Videobutik med brevinkast och box för återlämnande av filmer efter stängningsdags har inte ansetts ha rätt att kräva kunden på ersättning för förlorad film ett och ett halvt år efter hyrestidens utgång.

Förlorad videofilm. Videobutik med brevinkast och box för återlämnande av filmer efter stängningsdags har inte ansetts ha rätt att kräva kunden på ersättning för förlorad film ett och ett halvt år efter hyrestidens utgång. Avgörande 2005-12-13; 2005-4233

A hyrde en videofilm som hon returnerade i videobutikens brevinkast den 30 december 2003. Först ett och ett halvt år senare fick hon ett inkassokrav på 1 150 kr på grund att filmen inte återlämnats.

A yrkade betalningsbefrielse med 1 150 kr. Som grund för yrkandet åberopade A att hon lämnat tillbaka filmen i tid.

Företaget bestred yrkandet. Till stöd för sin inställning åberopade det att A inte hade styrkt att filmen hade återlämnats.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår att den aktuella videobutiken använt sig av ett brevinkast med en box där kunden kan återlämna filmer efter stängningsdags. En kund som använder sig av denna av näringsidkaren anvisade möjlighet får inte något kvitto på filminlämningen. Det är enligt nämndens mening orimligt att kunden ensam skall stå risken för att ett återlämnande av någon anledning inte registreras. Ett minimikrav för att näringsidkaren skall kunna kräva en kund på betalning trots att kunden uppger att filmen lämnats i brevinkastet måste vara att kunden uppmärksammas på att filmen inte återlämnats inom rimlig tid efter det att filmen enligt hyresavtalet skulle ha återlämnats. I nu förevarande fall har så inte skett förrän efter ett och ett halvt år. Kunden kan då inte längre anses ha rimlig möjlighet att styrka att filmen lämnats i brevinkastet. Enligt nämndens mening bör därför företaget rekommenderas att avstå från sitt krav om 1 150 kr gentemot A.