ARN 2005-4805

Fråga om ett hus beläget i glesbygd och som totalförstörts vid brand skall ersättas enligt försäkringsvillkorens kompletterande ersättnings- och värderingsregler angående byggnad med särskilt lågt marknadsvärde.

Fråga om ett hus beläget i glesbygd och som totalförstörts vid brand skall ersättas enligt försäkringsvillkorens kompletterande ersättnings- och värderingsregler angående byggnad med särskilt lågt marknadsvärde. Avgörande 2006-01-18; 2005-4805

Vid en brand totalförstördes J:s bostadshus i P kommun, Norrbottens län. J yrkade att huset skulle återuppföras till en liknande eller närmast motsvarande byggnad på samma grund och för samma ändamål. Som grund för yrkandet åberopade J bl.a. att försäkringsbolagets värdering inte följt principerna i försäkringsvillkoren.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet. Till stöd för sin inställning åberopade försäkringsbolaget att

när det gäller byggnader med särskilt lågt marknadsvärde gäller följande. ”Har marknadsvärdet på hela byggnaden minskat på grund av ålder och/eller slitage eller andra omständigheter med mer än 50 % av marknadsvärdet för en ny motsvarande byggnad, värderas skadan till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. Marknadspris är det pris som sannolikt kan erhållas vid försäljning på den allmänna marknaden.”

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden konstaterar inledningsvis att begreppet marknadsvärde kan vara en svårtillämplig bedömningsgrund för vilken ersättning som skall betalas ut när bedömningen gäller fastigheter som är belägna inom vissa områden i glesbygden. Nämnden finner emellertid inte annat visat än att försäkringstagaren i detta fall får anses vara väl tillgodosedd med den ersättning som försäkringsbolaget har erbjudit.