ARN 2005-8564

En friskrivning om att köparen hade granskat och godkänt varan vid avhämtning har förlorat sin verkan eftersom säljarens personal vid avhämtningen av den förpackade och inte granskade soffan hade meddelat att säljaren tog ansvar för eventuella fel som upptäcktes när soffan packades upp.

En friskrivning om att köparen hade granskat och godkänt varan vid avhämtning har förlorat sin verkan eftersom säljarens personal vid avhämtningen av den förpackade och inte granskade soffan hade meddelat att säljaren tog ansvar för eventuella fel som upptäcktes när soffan packades upp. Avgörande 2006-06-29; 2005-8564

R köpte en bäddsoffa. Han hämtade soffan på F:s lager. Soffan var då inpackad, och det var inte möjligt att först packa upp soffan där för att sedan packa in den igen och packa upp den när han hade kommit hem. Han frågade personalen vad som skulle hända om något var trasigt eller saknades och fick då beskedet att det bara var att kontakta F så skulle felet åtgärdas. När han packade upp soffan upptäckte han ett hål eller en reva som var ca 5 cm stor på bäddsoffans främre del. Han kontaktade F samma dag. F uppgav att företagets ansvar hade upphört när R hämtade soffan och att han troligen hade skurit sönder soffan vid uppackningen. R hade inte fått något meddelande om ansvarsfrihet och något sådant stod inte heller i kontraktet. R yrkade hos nämnden hävning, prisavdrag med 1 500 kr eller omleverans av den skadade soffdelen.

F motsatte sig yrkandet med motiveringen att det inte var fråga om ett ursprungligt fel. F anförde vidare att det var fråga om en transportskada och att R hade godkänt varan genom sin namnteckning på beställningen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Det är ostridigt att soffan har en skada på sitsens framkant och att den således är felaktig i konsumentköplagens (1990:932) mening. Nämnden, som har granskat det åberopade fotografiet, anser att skadans utseende med övervägande sannolikhet talar för att det är fråga om en transportskada och inte om en skada som har uppkommit när soffan packades upp. R hämtade soffan på F:s lager men upptäckte skadan först när han packade upp soffan hemma. Tvisten i ärendet gäller om soffan var felfri vid avlämnandet.

Enligt 20 § konsumentköplagen är säljaren ansvarig för fel som funnits vid avlämnandet av varan, även om felet visar sig först senare. Ett fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet skall enligt 20 a § samma lag anses ha funnits vid avlämnandet. Detta gäller dock inte om säljaren bevisar motsatsen eller att antagandet är oförenligt med varans eller felets art. Det innebär att säljaren har bevisbördan för att varan var felfri vid avlämnandet.

R kvitterade soffan med sin namnteckning när han hämtade den på säljarens lager. Bredvid hans namnteckning står ”Mottagarens kvittering (mottagaren har vid leveransen godkänt och granskat varan)”. Syftet med klausulen är att köparen skall undersöka varan och godkänna att den är fri från synliga skador vid avlämnandet. Om några sådana skador inte upptäcks kan säljaren på ett enkelt sätt visa att varan i vart fall var felfri i det avseendet vid avlämnandet.

Det är ostridigt att R inte packade upp och granskade soffan när han hämtade den. Han har gjort gällande att det inte var möjligt att först packa upp soffan och sedan packa in den igen för att transportera hem den. Han frågade därför personalen på lagret vad som skulle hända om det var fel på soffan eller om något saknades, och fick då svaret att det bara var att kontakta F så skulle problemet åtgärdas. F har inte bestritt dessa uppgifter.

Nämnden anser som nämnts ovan att skadans utseende med övervägande sannolikhet talar för att det är fråga om en transportskada. Eftersom soffan inte packades upp vid avlämnandet går

det inte att utreda om skadan uppkom före eller efter avlämnandet. Fråga är vem som skall stå risken för detta.

F:s personal gjorde en utfästelse att företaget skulle åtgärda de eventuella fel som upptäcktes när soffan packades upp. Genom denna utfästelse blev säljarens friskrivning, att köparen har granskat och godkänt varan, enligt nämndens mening utan verkan.

F har inte visat att soffan var felfri vid avlämnandet, vilket företaget enkelt skulle ha kunnat göra genom att antingen be kunden packa upp och godkänna soffans skick vid avlämnandet eller genom att påpeka för kunden att denne genom att inte granska soffan vid avlämnandet står risken för att eventuella synliga skador anses orsakade av honom själv. Skadans utseende är inte heller oförenligt med antagandet att felet kan ha funnits vid avlämnandet. Felet får därför anses ha funnits vid avlämnandet, vilket innebär att säljaren skall ansvara för det.

Enligt nämndens mening är det inte möjligt att avhjälpa felet. Det är av väsentlig betydelse för R, och han bör därför ges rätt att häva köpet. Hans yrkande skall därför bifallas.