ARN 2005-8670

Frågan om resenärer har drabbats av nekad ombordstigning eller inställd flygning har besvarats nekande. De har därför inte ansetts ha rätt till ersättning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Frågan om resenärer har drabbats av nekad ombordstigning eller inställd flygning har besvarats nekande. De har därför inte ansetts ha rätt till ersättning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Avgörande 2006-05-23; 2005-8670

Resenärerna skulle flyga sträckan Göteborg–Köpenhamn–Peking. Flyget på den första sträckan försenades, varför resenärerna missade den anslutande flygningen till Peking. Resenärerna gjorde gällande att de nekats ombordstigning på denna flygning eller att den ställts in. De yrkade ersättning med 600 euro per person enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 261/2004.

Flygbolaget bestred yrkandet. Till stöd för sin inställning åberopade flygbolaget resenärerna inte var berättigade till ersättning enligt förordning (EG) nr 261/2004.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Flygbolaget har innan anmälan kom in till nämnden betalat 1 875 kr avseende kostnad för arrangemang på resmålet som inte kunnat nyttiggöras. Vad nämnden har att ta ställning till är om resenärerna är berättigade till ytterligare ersättning. Som nämnden uppfattat anmälan gör resenärerna gällande att resesällskapet antingen nekats ombordstigning eller att flygningen till Peking ställts in. Anspråket grundas på förordning (EG) nr 261/2004.

Nämnden konstaterar att det hinder i transporten resenärerna drabbats av inte utgör vare sig nekad ombordstigning eller inställd flygning i förordningens mening. Det har i stället varit fråga om en försening av flygningen från Göteborg till Köpenhamn, som fått till följd att resenärerna missat flygningen till Peking. Vid försening finns, till skillnad från vad som är fallet vid nekad ombordstigning och inställd flygning, inte någon rätt till ersättning (artikel 6 i förordningen; jfr artiklarna 4, 5 och 7.1). Yrkandet kan därför inte bifallas.