ARN 2006-0535

Rätt till ersättning vid inställd flygning har inte ansetts föreligga när passageraren bokats om till en avgång som anlänt till destinationen mindre än två timmar senare än den ursprungliga flygningen skulle ha gjort (Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar).

Rätt till ersättning vid inställd flygning har inte ansetts föreligga när passageraren bokats om till en avgång som anlänt till destinationen mindre än två timmar senare än den ursprungliga flygningen skulle ha gjort (Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar). Avgörande 2006-05-23; 2006-0535

Resenären T:s inrikes flygning ställdes in 10 minuter före utsatt avgångstid. Han bokades om till en annan flygning. T yrkade ersättning enligt artikel 7 i förordning(EG) 261/2004.

Flygbolaget bestred yrkandet. Till stöd för sin inställning åberopade flygbolaget bland annat att T ankommit till sin slutliga destinationsort högst 2 timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden för den inställda flygningen. Flygbolaget åberopade även att resenären inte var berättigad till kompensation till följd av flygningen ställts in på grund av extraordinära omständigheter.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Tvisten i ärendet gäller rätten till ersättning vid inställd flygning. Vid inställda flygningar som utgår från en flygplats i en EU-stat gäller förordning (EG) nr 261/2004. Enligt artiklarna 5.1 c och 7 i förordningen har en passagerare rätt till ersättning om en flygning ställs in. Ersättningsbeloppet varierar med flygsträckans längd. Rätten till ersättning är dock inte absolut. Såvitt är av intresse i detta ärende gäller enligt artikel 5.1 c iii att rätten till ersättning faller bort om resenären senare än sju dagar före tidtabellsenlig avgångstid underrättas om den inställda flygningen och bokas om till en annan flygning så att han eller hon kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå sin slutliga bestämmelseort senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden.

Parterna är ense om att den flygning som T ursprungligen varit inbokad på ställts in tio minuter före utsatt avgångstid. Han har bokats om till en senare flygning och anlänt till Malmö mindre än två timmar efter ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen. Förutsättningarna för ersättning är således inte uppfyllda. Hans yrkande skall därför avslås. Vid denna bedömning saknas anledning för nämnden att pröva frågan om flygbolaget varit befriat från ersättningsskyldighet för att flygningen ställts in till följd av extraordinära omständigheter.