ARN 2006-1485

Säljaren av en motorcykel har i samband med köpet överlämnat en garanti till köparen som utställts av generalagenten. Garantiutfästelsen har ansetts lämnad för säljarens räkning. Säljaren har därmed ansetts ansvarig för fel som omfattats av garantin.

Säljaren av en motorcykel har i samband med köpet överlämnat en garanti till köparen som utställts av generalagenten. Garantiutfästelsen har ansetts lämnad för säljarens räkning. Säljaren har därmed ansetts ansvarig för fel som omfattats av garantin. Avgörande 2006-10-10; 2006-1485

H köpte en motorcykel av märket Lifan 150 cc den 24 oktober 2004 av företaget M. Vid köpet fick han en specifikation med två års garanti lämnad av generalagenten. Den 3 augusti 2005 fungerade inte elstarten. Motorcykeln hade då använts i fem månader och mätarställningen var 95 mil. H begärde att M skulle reparera elstarten. Företaget nekade detta med hänvisning till att generalagenten hade försatts i konkurs.

H yrkade att M skulle avhjälpa felet.

M motsatte sig yrkandet. Till stöd för sin inställning anförde företaget i första hand att felet inte hade reklamerats. I andra hand gjorde företaget gällande att den åberopade specifikationen inte hade lämnats som någon slags garanti. Felet på motorcykeln berodde troligen på att batteriet inte hade underhållits och måste bytas, eller laddas.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel i varan anses föreligga, om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som garantin omfattar (se 21 § konsumentköplagen, 1990:932) I förevarande fall synes det inte råda någon tvist om att fel i varan föreligger och att detta fel uppstått inom garantitiden. Säljaren har emellertid mot köparens krav på köprättsliga påföljder invänt dels att reklamation inte skett, dels att säljaren inte är ansvarig för fullgörandet av de förpliktelser som garantin medför eftersom garantin inte är utfäst av säljaren.

Av utredningen i ärendet framgår att H reklamerat felet på motorcykeln redan i september 2005. Nämnden finner därför att han reklamerat felet inom den tid som stått till hans förfogande. Säljarens invändning om bristande reklamation lämnas därför utan avseende.

Av 21 § konsumentköplagen (1990:932) framgår att säljaren är ansvarig för sådana fel som uppstått under garantitiden också i det fallet att garantin lämnats av någon annan än säljaren, under förutsättning att garanti lämnats ”för säljarens räkning”. Enligt förarbetena till den bestämmelsen (se prop. 1989/90 :89 s.111 ) blir paragrafen tillämplig när en tillverkare eller en generalagent lämnat garantin för säljarens räkning. Uttrycket ”för säljarens räkning” omfattar enligt samma förarbeten bl.a. det fallet att köparen i samband med köpet mottar en särskild garantiutfästelse från tillverkaren eller generalagenten.

I det nu aktuella fallet har köparen i samband med köpet av säljaren fått den av generalagenten utställda garantin. Till följd härav finner nämnden att garantin är lämnad ”för säljarens räkning”. Säljaren är därmed ansvarig för sådana fel som omfattas av garantin och som uppkommit under garantitiden.

På grund av vad som nu anförts finner nämnden att M är ansvarigt för det fel som finns på motorcykeln.

H:s yrkande om avhjälpande bör följaktligen bifallas.