ARN 2006-2652

Ett flygbolags villkor om rätt för bolaget att ta ut en administrativ avgift vid avbokning av flygbiljetter har ansetts oskäligt. Villkoret har därför jämkats på så sätt att någon administrativ avgift inte tagits ut.

Ett flygbolags villkor om rätt för bolaget att ta ut en administrativ avgift vid avbokning av flygbiljetter har ansetts oskäligt. Villkoret har därför jämkats på så sätt att någon administrativ avgift inte tagits ut. Avgörande 2007-02-02; 2006-2652

C avbokade på grund av sjukdom familjens flygresa med flygbolaget R. C. yrkade i nämnden att han skulle få tillbaka det belopp som resenärerna fått betala för ”skatter och avgifter”.

R motsatte sig yrkandet på den grunden att villkoren för resan inte berättigade C till återbetalning.

NÄMNDENS BEDÖMNING

C har yrkat återbetalning av totalt 1 029 kr avseende ”skatter och avgifter” på bekräftelse nummer B3E2LB. Grunden för yrkandet är att den aktuella flygningen har avbokats.

Enligt vad R uppgett i ärendet finns ingen kostnad för skatt om passageraren avbokar sin flygning. Bolaget tar dock ut en administrativ avgift på ansökningar om återbetalning av flygskatt. Någon återbetalning sker därför inte. När det gäller övriga delposter i ”skatter och avgifter”, motsvaras dessa, enligt R, av kostnader som föreligger även om en flygning avbokas.

Nämnden finner ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter som lämnats av R.

R har inte ens påstått att den administrativa avgiften motsvaras av några reella kostnader för bolaget. Den uttagna avgiften är därför att anse som oskälig. Villkoren för återbetalning vid avbokning bör därför jämkas på så sätt att någon administrativ avgift inte tas ut. Cl är därför berättigad att återfå ett belopp motsvarande den administrativa avgift som uttagits. Av detta följer även att någon grund för återbetalning av övriga delar av det yrkade beloppet inte föreligger.