ARN 2006-3407

En begränsningsklausul i en försäkring som tecknats som tillägg till reseförsäkring har inte ansetts bli en del av avtalet då försäkringsbolaget inte hade givit försäkringstagaren tillräcklig information om innehållet i klausulen.

En begränsningsklausul i en försäkring som tecknats som tillägg till reseförsäkring har inte ansetts bli en del av avtalet då försäkringsbolaget inte hade givit försäkringstagaren tillräcklig information om innehållet i klausulen. Avgörande 2006-11-07; 2006-3407

H:s skulle resa till Cypern i 55 dagar. Hemförsäkringens reseförsäkring täckte bara de 45 första dagarna. H tecknade därför en tilläggsförsäkring hos ett annat försäkringsbolag som skulle gälla de tio sista dagarna av resan. Efter några dagar på resmålet insjuknade H i bronkit och var därefter sjuk resten av restiden. H begärde ersättning ur tilläggsförsäkringen. Försäkringsbolaget avslog hennes begäran och anförde som grund att sjukdomen uppkommit innan tilläggsförsäkringen hade börjat gälla.

H yrkade i nämnden att ersättning ur tilläggsförsäkringen.

Försäkringsbolaget motsatte sig yrkandet och vidhöll att H hade blivit sjuk innan försäkringen började gälla och att någon ersättning därför inte kunde betalas.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Det åberopade undantagsklausulen utgjorde en överraskande och betungande begränsning i försäkringsbolagets ansvar, särskilt med tanke på att H tecknade försäkringen hos bolaget eftersom hon ville ha en kompletterande försäkring för hela resan. Försäkringsbolaget borde därför ha sett till att innebörden av klausulen framhölls tydligt för henne. Enligt nämndens bedömning kan H inte anses ha fått tillräcklig information i detta avseende. Av allmänna avtalsrättsliga principer följer att klausulen därför inte kan anses ha blivit en del av avtalet. Nämnden finner alltså att ersättning skall utgå som om klausulen inte fanns, och H:s yrkande skall för den skull bifallas.