ARN 2006-3505

Begreppet barn i försäkringsvillkor för avbeställningsskydd har ansetts omfatta inte bara biologiska barn utan också fosterbarn.

Begreppet barn i försäkringsvillkor för avbeställningsskydd har ansetts omfatta inte bara biologiska barn utan också fosterbarn.Avgörande 2006-11-07; 2006-3505

R bokade en resa till Thailand för sig och sin familj. Resan betalades med Handelsbankens bankkort varvid det ingick en reseförsäkring med avbeställningsskydd. Före resan blev ett av barnen, deras fosterbarn, sjukt och kunde därför inte följa med på resan. R begärde ersättning för den avbokade biljetten ur avbeställningsskyddet. Försäkringsbolaget avslog hans begäran med hänvisning till att endast biologiska barn omfattades av skyddet.

R yrkade i nämnden att ersättning skulle betalas ur avbeställningsskyddet.

Försäkringsbolaget motsatte sig yrkandet och vidhöll att barnet inte var R:s biologiska barn och att det därför inte omfattades av avbeställningsskyddet.

Nämnden gjorde följande bedömning.

När begreppet ”barn” används t.ex. i föräldrabalken och annan lagstiftning avses visserligen normalt inte fosterbarn. En naturlig tolkning av ett villkor som det aktuella i en reseförsäkring är emellertid att den försäkrade kretsen avser medlemmar i hushållet, med den begränsningen att de skall vara folkbokförda på kortinnehavarens adress. Om försäkringsbolaget hade önskat utesluta fosterbarn, borde detta i varje fall ha framgått tydligare av villkoren. Bolaget skall därför rekommenderas att ersätta R i enlighet med denna bedömning och med tillämpning av villkoren i övrigt.