ARN 2006-3900

Beräkning av nyttoavdrag vid hävning av köp av bil (44 § konsumentköplagen [1990:932]).

Beräkning av nyttoavdrag vid hävning av köp av bil ( 44 § konsumentköplagen [1990:932]). Avgörande 2006-11-28; 2006-3900

Den bil som Å köpte saknade vid leverans bl.a. sidokrockkuddar och sidokrockgardiner. Att bilen skulle ha denna utrustning framgick av affärsförslaget och delarna utgjorde även standardutrustning på bilen.

Å yrkade i första hand hävning av köpet och i andra hand omleverans. Å bestred säljarens invändning om att rabatten som lämnats vid köpet avsåg den saknade utrustningen.

Säljaren bestred yrkandena och anförde att det vid köpet gavs en rabatt om 9 000 kr med hänsyn till att bilen saknat sidokrockkuddar och sidokrockgardiner.

Nämnden gjorde följande bedömning

Det är ostridigt att bilen vid leverans saknat sidokrockkuddar och sidokrockgardiner. Det framgår av utredningen att detta är något som bilen enligt standard skall vara utrustad med. Det framgår inte av köpeavtalet att rabatt lämnats därför att bilen inte i alla avseende var standardutrustad. Bilen är således behäftad med ett ursprungligt fel. Den saknade utrustningen utgör säkerhetsdetaljer och kan enligt nämndens bedömning inte eftermonteras. Felet är således av väsentlig betydelse för Å och nämnden finner med hänsyn till detta att han äger rätt att häva köpet.

Vid hävning skall prestationerna återgå. Det innebär att köparen skall lämna tillbaka varan och att säljaren skall betala tillbaka köpeskillingen. Eftersom syftet är att återställa det läge som rådde före affären skall säljaren dessutom betala s.k. avkastningsränta på köpeskillingen från den dag säljaren tog emot betalningen. Vidare skall köparen om han kunnat nyttja varan, trots att denna varit behäftad med ett så väsentligt fel att köpet hävts, betala en skälig ersättning för nyttan. Vid bestämmande av nyttan skall skärskilt beaktas det besvär och de kostnader som köparen har haft till följd av säljarens kontraktsbrott. För att ersättning skall utgå krävs det – som det uttrycks i förarbetena till konsumentköplagen – att nyttan varit ganska betydande och exempelvis vid köp av en bil att köparen kunnat använda bilen i rätt stor omfattning (se prop. 1989/90:89 sid. 160).

Nämnden utgår från att hävning kan ske snarast efter det nämnden meddelat sitt beslut. Detta är väsentligt, då såväl bedömning av nyttan som avkastningsräntan är tidsberoende. Nämnden har inhämtat att bilen körts ca 1 150 mil vid tidpunkten för nämndens prövning. Mot denna bakgrund finner nämnden att nyttoavdraget, med beaktande av avkastningsräntan, skäligt kan bestämmas till 9 000 kr. Å är således vid återlämnandet av bilen berättigad att återfå 112 463 kr förutsatt att bilen är i normalt skick.