ARN 2006-5053

Tillverkaren av ett visst bilmärke har ändrat sina rekommendationer för tidpunkten för byte av kamrem. När bilen såldes hade tidpunkten för byte inträtt, men kamremmen inte bytts. Bristande kännedom hos säljaren om de nya rekommendationerna har inte fritagit företaget från köprättsligt ansvar för fel i bilen och de skador detta orsakat.

Tillverkaren av ett visst bilmärke har ändrat sina rekommendationer för tidpunkten för byte av kamrem. När bilen såldes hade tidpunkten för byte inträtt, men kamremmen inte bytts. Bristande kännedom hos säljaren om de nya rekommendationerna har inte fritagit företaget från köprättsligt ansvar för fel i bilen och de skador detta orsakat. Avgörande 2007-04-17; 2006-5053

T köpte en begagnad bil för 150 000 kr. Vid leveransen hade bilen gått 6 955 mil. Knappt ett och ett halvt år och drygt 3 400 mil senare gick kamremmen sönder och det uppdagades att den skulle ha varit bytt vid 6 000-mila-servicen. T yrkade ersättning med 24 797 kr för avhjälpande och hyrbil under reparationen.

Säljföretaget motsatte sig yrkandet eftersom det inte vid något tillfälle låtit påskina att kamremsbyte hade skett och att kunden inte heller kunde förvänta sig det då det inte fanns angivet i serviceboken. I den aktuella serviceboken stod det att kamremmen byts vid 9 000 mils service eller 72 månader. Om dessa uppgifter ändras får endast ägare och återförsäljare denna information och säljföretaget ägde inte bilen vid ändringen.

Nämnden gjorde följande bedömning.

En näringsidkare ansvarar enligt konsumentköplagen (1990:932) för ursprungliga fel på såld vara, dvs. fel som fanns redan vid leveransen även om de visar sig först senare. Detta gäller även om näringsidkaren inte känner till felet.

Nämnden noterar inledningsvis att det i ärendet inte visats att någon varudeklaration förekommit vid försäljningen av bilen.

Enligt tillverkarens vid tidpunkten för försäljningen gällande rekommendation skulle byte av kamrem ske när bilen gått 6 000 mil. Det är ostridigt att kamremmen inte bytts innan bilen såldes till T. Vid leveransen hade bilen gått 6 955 mil. T har inte därefter bytt kamrem, eftersom nästa kamremsbyte enligt tillverkarens rekommendation skulle vara vid 12 000 mil. Vid kamremshaveriet hade bilen gått 10 400 mil.

På grund av vad som nu anförts finner nämnden att bilen vid leveransen var behäftad med ett köprättsligt fel som säljföretaget ansvarar för. Att säljföretaget inte känt till att kamremsbyte enligt den vid tiden för försäljningen gällande tillverkarrekommendationen skulle ske vid 6 000 mil fritar inte företaget från ansvar. Vad säljföretaget anfört om att serviceboken innehöll uppgift om att bytet skulle ske först vid 9 000 mil saknar betydelse i ärendet, då denna ursprungliga tillverkarrekommendation inte längre gällde vid tidpunkten för försäljningen av bilen till T.

Nämnden noterar att bilen varit inne på service på en auktoriserad Hyundai-verkstad vid 9 236 mil och att det därvid inte konstaterats att kamremmen var i behov av byte. Detta tyder på att det då inte vid en okulär besiktning av kamremmen kunde konstateras att den inte bytts vid 6 000 mil. Att det i ärendet saknas uppgift om huruvida bilen varit inne på service vid 7 500 mil är därför utan betydelse för bedömningen av säljföretagets ansvar för det uteblivna kamremsbytet och kamremshaveriet.

Det får anses övervägande sannolikt att det uteblivna kamremsbytet är orsaken till kamremshaveriet. Säljföretaget är därmed ansvarigt för de skador som uppstått till följd av kamremshaveriet. T har därför rätt till ersättning för kostnaden för reparationen av de skador

som uppstått vid haveriet, 19 933 kr, och ersättning för kostnaden för hyrbilen, 3 525 kr. Kostnaden för service och bensin är inte något som bolaget ansvarar för och hon har därför inte rätt till ersättning för detta.