ARN 2006-8021

Fråga om innebörden i ett avtal om köp av bil av uppgiften att bilen var "från 2003". Den s.k. oklarhetsregeln har tillämpats.

Fråga om innebörden i ett avtal om köp av bil av uppgiften att bilen var ”från 2003”. Den s.k. oklarhetsregeln har tillämpats. Avgörande 2007-05-15; 2006-8021

A köpte en bil för 249 000 kr som enligt säljbolaget och köpekontrakt skulle vara från år 2003. Ungefär ett år efter köpet uppdagades det vid en diskussion om byte av bil att bilen var tillverkad i februari 2001. A yrkade hävning alternativt prisavdrag med lägst 50 000 kr och åberopade att bilen var mer än två år äldre än vad som framgick vid köpetillfället.

Säljbolaget motsatte sig yrkandet och gjorde gällande att det inte var något fel på bilen. Bilen registrerades första gången i maj 2003. Beteckningen årsmodell har försvunnit och det är första registreringsår som gäller. Kunden hade inte heller reklamerat inom skälig tid.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I köpekontraktet har bolaget beskrivit bilen som en Mercedes-Benz ”från 2003”. Detta kan tolkas på flera sätt, t ex att bilen är tillverkad under 2003 eller att den är tagen i trafik under 2003. Enligt en vedertagen avtalsrättslig tolkningsregel skall en otydlighet i ett avtal drabba den som har formulerat otydligheten eller har tillhandahållit avtalstexten. Det är bolaget som skrivit avtalet. Avtalstexten får därför anses innebära att bilen skulle vara tillverkad vid sådan tidpunkt att den med användande av den tidigare metoden för att åsätta årsmodell skulle kunna ha blivit en årsmodell 2003. Det är ostridigt i ärendet att bilen är tillverkad i februari 2001. Enligt gamla principer för årsmodell skulle bilen då anses ha varit en årsmodell 2001. Eftersom bilen således är två årgångar äldre än vad bolaget uppgivit i köpekontraktet föreligger ett köprättsligt fel som bolaget är ansvarigt för gentemot A.

Det har inte funnits någon särskild anledning för A att i detalj granska det registreringsbevis som hon efter köpet fått sig tillsänt. Hennes reklamation får därför anses ha skett i behörig ordning.

A har yrkat hävning eller alternativt prisavdrag. Nämnden finner att felet bör kompenseras med ett prisavdrag. Med hänsyn till att det skilde två årgångar mellan avtalad och verklig tillverkningstidpunkt finner nämnden att prisavdraget skäligen kan bestämmas till 20 000 kr.