ARN 2006-8356

En bestämmelse i ett garantivillkor att fel i varan ska avhjälpas har till följd av konsumentköplagens tvingande karaktär inte ansetts inskränka konsumentens rätt att häva köpet på grund av fel i varan som omfattas av garantin.

En bestämmelse i ett garantivillkor att fel i varan ska avhjälpas har till följd av konsumentköplagens tvingande karaktär inte ansetts inskränka konsumentens rätt att häva köpet på grund av fel i varan som omfattas av garantin. Avgörande 2007-05-15; 2006-8356

T köpte en bil av S. Han gjorde gällande att bilen varit felaktig vid leveransen och att felen inte kunnat avhjälpas, trots ett stort antal reparationstillfällen. Han yrkade därför att köpet skulle hävas. Då S likviderats riktade T med stöd av 46 § konsumentköplagen yrkande om hävning av köpet mot generalagenten V.

V motsatte sig yrkandet. T hade enligt bolaget inte visat att felet var ursprungligt och att lämnad garanti inte gav rätt till annat än avhjälpande av felet.

Nämnden gjorde följande bedömning.

– – –

Nämnden kommer i det följande att redovisa vissa regler i konsumentköplagen. Dessa regler är tvingande till förmån för konsumenten. I den mån ett avtal, t.ex. det i förevarande fall befintliga garantiavtalet, innehåller villkor som avviker från konsumentköplagens regler till nackdel för konsumenten, gäller således inte villkoren i avtalet (se 3 §).

Enligt 21 § konsumentköplagen innebär en garanti att fel skall anses föreligga om varan under garantitiden försämras i något avseende som garantin omfattar. Om ett fel skall anses föreligga med stöd av denna regel, har köparen rätt att göra gällande alla de påföljder av fel som konsumentköplagen stadgar. Vad V anfört om att T inte skulle ha rätt att få köpet hävt för det fall att fel som omfattas av garantin föreligger, är således felaktigt. Detta gäller även om garantiavtalet skulle innehålla villkor som begränsar T rätt att häva köpet, eftersom sådana villkor skulle vara stridande mot de tvingande reglerna i konsumentköplagen (jfr vad som anförts ovan). T har således rätt att få köpet hävt, om ett fel som omfattas av garantin föreligger och felet är av väsentlig betydelse för honom och inte inom skälig tid har avhjälpts av säljaren eller en näringsidkare i bakomliggande säljled (jfr 22, 27 och 29 §§konsumentköplagen).

Ifrågavarande bil är behäftad med ett allvarligt fel på fjädringen. Felet omfattas av den garanti som säljaren lämnat till köparen i samband med köpet. Felet har inte avhjälpts trots ett mycket stort antal reparationsförsök. Nämnden finner därför att felet inte avhjälpts inom skälig tid. Ett fel av denna karaktär är av så väsentlig betydelse för T att grund för hävning föreligger. T har således rätt att häva köpet. – – –