ARN 2006-8391

Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har ansetts tillämplig på avtal om leverans av elström.

Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har ansetts tillämplig på avtal om leverans av elström. Avgörande 2007-03-22; 2006-8391

L träffade avtal om leverans av elström med elleverantören S. Mindre än 14 dagar senare informerade L elleverantören att han önskade utnyttja sin ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. S gick inte med på detta.

L yrkade i nämnden att han skulle få ångra avtalet om elleverans.

S motsatte sig yrkandet på den grunden att distans- och hemförsäljningslagen inte bör tillämpas på avtal om elleverans.

Nämnden gjorde följande bedömning

Ärendet gäller leverans av elström, dvs. en tjänst som en näringsidkare utför åt en konsument. Av handlingarna i ärendet framgår att fråga är om ett distansavtal, dvs. ett avtal som ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans. Kommunikationen har i ärendet uteslutande skett på distans.

Nämnden konstaterar att det i bestämmelserna i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), vad gäller lagens tillämplighet, inte görs något uttryckligt undantag för leverans av elström. Av förarbeten och andra relevanta rättskällor framgår inte heller att detta skulle vara avsikten.

Sammantaget föreligger, enligt nämndens uppfattning, inget skäl som talar mot att distans- och hemförsäljningslagen kan tillämpas på leverans av elström. Vad S anfört bl.a. om att priset på elström skulle stiga om lagen tillämpas föranleder ingen annan bedömning.

I ärendet är ostridigt att L inom den i 2 kap. 10 § i distans- och hemförsäljningslagen föreskrivna ångerfristen har meddelat S att han önskar utnyttja sin ångerrätt. Hans yrkande skall därför bifallas.