ARN 2006-8478

Fel på en motorcykel har reparerats efter drygt 18 veckor. Avhjälpandet har med hänsyn till felets art och övriga omständigheter ansetts inte blivit genomfört inom skälig tid (27 § konsumentköplagen [1990:932]);

Fel på en motorcykel har reparerats efter drygt 18 veckor. Avhjälpandet har med hänsyn till felets art och övriga omständigheter ansetts inte blivit genomfört inom skälig tid ( 27 § konsumentköplagen [1990:932]); Avgörande 2007-05-15; 2006-8478

Motorn på C:s nya motorcykel som köptes i april 2006 skar i augusti under körning på motorväg. Samma sak hände vid en testkörning inför köpet i april, men då fick han en annan motorcykel levererad. Motorcykeln lämnades in till en verkstad för reparation, men det dröjde sex, sju veckor innan reservdelar hade beställts. Efter 14 veckor var motorcykeln fortfarande inte reparerad. C ansåg att detta var alldeles för lång tid och klagade både i augusti och i oktober 2006. Redan i augusti krävde han att få häva köpet eftersom felet är av väsentlig betydelse och då samma fel har uppstått två gånger. Bolaget gick inte med på hävning, utan ville reparera.

C yrkade hävning av köpet och ersättning med 1 531 kr för bärgning och 3 060 kr för busskort.

Bolaget medgav viss ersättning för utlägg, men motsatte sig kravet på hävning med hänvisning till att motorcykeln var reparerad och färdig att avhämtas.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I ärendet är ostridigt att motorcykeln var behäftad med ett köprättsligt fel.

När en vara är behäftad med fel har säljaren enligt 27 § konsumentköplagen (1990:932) rätt att reparera varan innan köparen kan göra andra köprättsliga påföljder gällande, förutsatt att säljaren när reklamation sker utan uppskov erbjuder sig att reparera och även genomför reparationen inom skälig tid och utan kostnad och väsentlig olägenhet för köparen. Om reparationen inte kommer till stånd inom skälig tid och felet är av väsentlig betydelse för köparen, har denne enligt 28 och 29 §§konsumentköplagen rätt att häva köpet.

I förevarande fall har det gått över 18 veckor från det att motorcykeln lämnades in tills att den blev färdigställd. Nämnden finner med hänsyn till vad reparationen gällde och omständigheterna i övrigt att bolaget inte har genomfört reparationen inom skälig tid. På grund härav och eftersom felet får anses ha varit av väsentlig betydelse för köparen har C haft rätt att häva köpet.

Vid en hävning skall köparen få tillbaka köpesumman jämte ränta med avdrag för den nytta som han har haft av det köpta (se 44 § konsumentköplagen). I förevarande fall anser nämnden att nyttoavdraget skäligen kan bestämmas till 4 000 kr.

Enligt 30 § konsumentköplagen har köparen även rätt till ersättning av säljaren för skada som drabbat köparen på grund av felet i varan. På grund härav har C rätt till ersättning av bolaget med 1 531 kr för bärgning (självrisk).

C har också yrkat ersättning för inköp av ett busskort. Han har emellertid inte visat att kostnaden för busskortet överstigit vad det skulle ha kostat honom att göra motsvarande resor med motorcykeln. Eftersom endast merkostnader kan ersättas finner nämnden att hans yrkande i denna del skall avslås.