ARN 2006-8628

Tolkning av avtalsvillkor rörande omvärdering av inbytesbil i samband med köp av bil.

Tolkning av avtalsvillkor rörande omvärdering av inbytesbil i samband med köp av bil. Avgörande 2007-05-21; 2006-8628

I samband med ett bilköp använde K sin gamla bil som inbytesbil. Vid beställningstillfället förklarade säljaren att ett prisavdrag skulle göras på värdet av inbytesbilen om den uppskattade körsträckan på 6 500 mil hade överskridits vid tidpunkten för inbytet. Säljaren förklarade muntligen att en ny värdering skulle göras utifrån antal körda mil. På den planerade leveransdagen hade bilen gått cirka 300 mil utöver uppskattningen. Bolaget hade dock sänkt värdet på inbytesbilen med 15 000 kr. K krävde prisavdrag med 14 100 kr.

Bolaget motsatte sig yrkandet och angav att då inbytesbilen vid leveransen av den nya bilen var i ett påtagligt annorlunda skick gjordes en ny värdering i enlighet med punkten 5 i leveransbestämmelserna.

Nämnden gjorde följande bedömning

Av punkt 5 i leveransbestämmelserna framgår att inbytesbilen skall levereras i samma skick som den hade vid värderingstillfället. Om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda skick kan säljföretaget enligt samma punkt i dessa bestämmelser påfordra en omvärdering av denna, dock inte enbart på grund av förändrad körsträcka om denna understiger 200 mil från värderingstillfället. Därefter följer i leveransbestämmelserna följande klausul: "Avdrag görs därvid med 2,50 kr per mil, såvida inte annat belopp avtalats."

Det har i ärendet inte gjorts gällande att bilen i något annat avseende skulle vara i påtagligt annorlunda skick än vad gäller körsträckan.

Punkt 5 i leveransbestämmelserna är något oklar i sin utformning. Den kan tolkas på olika sätt. En möjlig tolkning är att avdrag görs med 2,50 kr när den tillkommande körsträckan är under 200 mil och att en fri omvärdering görs när körsträckan uppgår till 200 mil eller mer. En annan avtalstexten mera näraliggande tolkning är att ingen omvärdering skall ske om den tillkommande körsträckan understiger 200 mil och att en omvärdering med 2,50 kr per mil skall ske om den tillkommande körsträckan är 200 mil eller mer.

En allmän princip som gäller inom avtalsrätten är att oklarheter i ett avtal skall tolkas på det sätt som är förmånligast för den part som inte har utformat eller tillhandahållit avtalstexten. I detta fall är det bolaget som har tillhandahållit avtalstexten. Punkt 5 i leveransbestämmelserna skall därför tolkas på det sätt som är förmånligast för K.

Mot denna bakgrund finner nämnden att punkt 5 i leveransbestämmelserna bör tolkas så att omvärdering av bilen på grund av att körsträckan efter det ursprungliga värderingstillfället överstigit 200 mil skall ske på det viset att bilens värde minskas med 2,50 kr per mil som bilen gått mellan det ursprungliga värderingstillfället och inbytet. Den sträckan var enligt vad som framkommit i ärendet 440 mil. Inbytesbilens värde borde därför ha sänkts med endast 1100 kr. Då bolaget utan stöd i leveransbestämmelserna sänkt inbytesbilens värde med 15 000 kr är K berättigad att av bolaget återfå 13 900 kr.