ARN 2007-1948

En konsument har via Internet köpt utländska aktier i utländsk valuta över en värdepappersdepå hos en svensk bank. En ändring i villkoren för parternas depå-/kontoavtal har medfört att konsumenten fått en kredit för vilken banken debiterat ränta. Konsumenten har inte ansetts bunden av denna ändring då informationen om ändringen och dess innebörd inte varit tillräckligt tydlig och klar. Också fråga om konsumenten reklamerat i rätt tid.

En konsument har via Internet köpt utländska aktier i utländsk valuta över en värdepappersdepå hos en svensk bank. En ändring i villkoren för parternas depå-/kontoavtal har medfört att konsumenten fått en kredit för vilken banken debiterat ränta. Konsumenten har inte ansetts bunden av denna ändring då informationen om ändringen och dess innebörd inte varit tillräckligt tydlig och klar. Också fråga om konsumenten reklamerat i rätt tid. Avgörande 2007-06-12; 2007-1948

I november 2006 lämnade B via Internet en order till banken om köp av kanadensiska aktier. Utan att få någon vidare information från banken fick han en kredit på 20 000 kanadensiska dollar. Fyra månader efter köpet upptäckte han att det drogs 70 dollar i ränta från hans konto. När han en gång tidigare köpt utländska aktier, växlade banken valutan automatiskt. Han fick ingen information om att upplägget hade ändrats och visste således inte om detta. B yrkade återbetalning av uttagna räntor och skadestånd för nedlagd tid.

Banken motsatte sig yrkandet och anförde att reklamationen skett för sent och att banken informerat om ändringen i enlighet med de allmänna villkoren för tjänsten. I mars 2004 genomförde banken ändringen vilket medförde att alla kunder fick s.k. valutakonton. I ett meddelande i meddelandecentralen i februari 2004 informerade banken om att ändringen i de allmänna bestämmelserna innebar att konton förs i respektive kontovaluta om inte annat överenskommits med kunden. Två veckor innan valutakontona infördes informerade banken ytterligare om detta och har då även informerat att den som inte önskar ett valutakonto själv kan avsluta detta genom att klicka på länken ”Avsluta”. Banken anser att samtliga kunder har informerats med tillbörlig omsorg före ändringen.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Enligt de allmänna avtalsvillkor som är tillämpliga i ärendet har banken vissa möjligheter att ensidigt ändra villkoren. Av allmänna avtalsrättsliga principer följer dock att kunden måste få tillräcklig information om en sådan ändring för att han skall vara bunden av den (jfr också villkor G.14).

Såvitt framkommit har banken i detta fall meddelat i den s.k. meddelandecentralen att vissa ”mindre justeringar” gjorts i de allmänna villkoren. Vidare har banken genom s.k. pop-up informerat om att kunderna fr.o.m. 1 mars 2004 automatiskt fick ”saldon i valutorna SEK, NOK, DKK, USD och EURO” och att kundernas konto vid handel av värdepapper noterad i någon av dessa valutor automatiskt belastades med motsvarande belopp; ett tydliggörande exempel gavs för hur en sådan handel gick till. B handlade dock aktier noterade i kanadensiska dollar, alltså inte någon av de av banken uppräknade valutorna. I den allmänna informationen gavs inte heller någon närmare upplysning om att kunderna lånade valuta mot en räntekostnad under förutsättning att valutan inte växlades.

Enligt nämndens bedömning har banken inte visat att B fått tillräckligt tydlig och klar information om villkorsändringen. Nämnden tar därvid särskild hänsyn till att B genom ändringen skulle bli låntagare med en räntekostnad.

Nämnden finner alltså att B inte blivit bunden av ändringen. Det omtvistade villkoret skall därför inte tillämpas på transaktionen.

Banken har också invänt att B reklamerat för sent och hänvisat till ett avtalsvillkor enligt vilket reklamation skall ske omgående (G.9). Nämnden konstaterar att detta avtalsvillkor

emellertid tar sikte på fel i utförandet av ett uppdrag. Som framgått finner nämnden att B över huvud taget inte är bunden av villkorsändringen, och villkoret om reklamation är inte tillämpligt i en sådan situation.

Det sagda innebär att banken skall återbetala de räntebelopp som debiterats från B. Eftersom B inte är bunden av kontot, skall banken också avsluta det omedelbart såvida detta inte redan har gjorts. I denna del utgår nämnden dock från att det inte föreligger någon tvist, varför en uttrycklig rekommendation om saken inte är nödvändig.

Vad avser yrkandet om skadestånd för nedlagd arbetstid konstaterar nämnden att B inte närmare har presenterat någon utredning rörande dessa kostnader. Hans yrkande i den delen kan därför inte bifallas.

Två ledamöter var skiljaktiga och reserverade sig enligt följande.

Vi delar nämndens bedömning att informationen om villkorsändringen hade kunnat vara tydligare, men den brister inte i sådan grad att B inte skulle vara bunden av villkorsändringen. I meddelandet i meddelandecentralen angavs också att de nya allmänna bestämmelserna fanns på bankens hemsida där han hade kunnat ta del av dem. Enligt banken har han även erhållit meddelande om möjligheten att avsluta valutakontot. Vidare har enligt vår uppfattning B reklamerat för sent. Vad avser yrkandet om skadestånd delar vi nämndens bedömning. Vi anser därför att B:s yrkande ska avslås i sin helhet.