ARN 2007-2320

En tidtabellsändring har ansetts utgöra en inställd flygning enligt förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Flygbolaget har inte visat att resenärerna underrättats om den inställda flygningen i sådan tid att dess ersättningsskyldighet enligt förordningen fallit bort. Resenärerna har därför ansetts ha rätt till kompensation i enlighet med förordningens artikel 7.

En tidtabellsändring har ansetts utgöra en inställd flygning enligt förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Flygbolaget har inte visat att resenärerna underrättats om den inställda flygningen i sådan tid att dess ersättningsskyldighet enligt förordningen fallit bort. Resenärerna har därför ansetts ha rätt till kompensation i enlighet med förordningens artikel 7. Avgörande 2007-10-30; 2007-2320

Kvällen före avresan upptäckte resenärerna på Luftfartsverkets hemsida att uppgifterna om flygningen med flygbolaget A hade tagits bort. De fick senare av flygbolaget A veta att de automatiskt hade ombokats till en annan flygning.

Resenärerna yrkade kompensation för inställd flygning enligt artiklarna 5 och 7 i förordning (EG) nr 261/2004 med totalt 1 600 euro.

Flygbolaget A motsatte sig yrkandet på den grunden att resenärerna hade informerats om den aktuella tidtabellsändringen, och att det är resenärernas ansvar att kontrollera förekomsten av eventuella tidtabellsändringar. Eftersom det inte är möjligt för flygbolaget att kontakta alla passagerare per telefon hade information om flygningen lagts ut på Internet.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I ärendet är klarlagt att resenärerna var bokade på en flygning den 26 maj 2005 med avgång kl.13.05 från Stockholm till Rom och att flygbolaget A hade bokat om resenärerna på en flygning samma dag till Milano, men inte Rom. Enligt flygbolaget A skedde detta till följd av en tidtabellsändring.

Tvisten i ärendet gäller frågan om den påstådda tidtabelländringen omfattas av reglerna om inställda flygningar i förordning (EG) nr 261/2004 (EG-förordningen) och om flygbolaget A fullgjort sin underrättelseskyldighet om ändringen.

Är den påstådda tidtabellsändringen en inställd flygning?

Enligt artikel 2 l) i EG-förordningen avses med ”inställd flygning”: en flygning som inte genomförs trots att den i förväg planerats och på vilken minst en plats reserverats.

Resenärerna har varit bokade på en flygning som inte har genomförts. Nämnden anser att det är fullkomligt klart att den i ärendet påstådda tidtabellsändringen innefattar en inställd flygning i EG-förordningens mening och att artiklarna 5 och 7 i förordningen därför ska tillämpas på fallet.

Har passagerarna underrättats om den inställda flygningen i tid?

Enligt artikel 5.1 . c) har berörda passagerare rätt till kompensation enligt artikel 7 i förordningen, såvida inte de minst två veckor före den tidtabellsenliga avgången underrättas om att flygningen är inställd. Det finns fler undantag från kompensationsskyldigheten i artikeln. Av intresse i detta fall kan vara regeln att flygbolaget inte heller är skyldigt att kompensera passagerarna, om bolaget mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättar passagerarna om den inställda flygningen och erbjuder ombokning

så att de kan avresa högst en timme före den planerade avgången och nå den slutliga bestämmelseorten senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden.

Bevisbördan för om passageraren underrättats om den inställda flygningen och när detta har skett ligger på flygbolaget. Det framgår av artikel 5.4 i EG-förordningen. Förordningen innehåller dock inga bestämmelser om hur underrättelse ska ske. Den frågan måste därför bedömas mot bakgrund av allmänna regler.

Enligt allmänna avtalsrättsliga principer gäller att den som skickar ett meddelande per post anses ha uppfyllt vad som krävs för att meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda. Detsamma får anses gälla då man har skickat ett meddelande per e-post till en i anslutning till avtalsförhållandet uppgiven e-postadress (jfr nämndens beslut i änr 2006-5572). Frågan i detta ärende är emellertid om det räcker att lämna ett meddelande genom att lägga ut information om den inställda flygningen på Internet, som flygbolaget A påstår sig ha gjort.

Som utgångspunkt för denna bedömning måste man utgå från förordningens ordalydelse och syfte. Enligt sin ordalydelse skall passagerarna ”underrättas” senast vid en viss tidpunkt för att flygbolaget skall undgå kompensationsskyldighet. Därutöver krävs i vissa fall att passagerarna också erbjuds ombokning till den slutliga bestämmelseorten. Vidare skall passagerarna upplysas om eventuell alternativ transport (artikel 5.2).

Ordalydelsen liksom ändamålshänsyn gör att bestämmelserna bör tolkas så att det ska vara fråga om en individuell underrättelse till varje passagerare som har bokat plats på det inställda flyget. Det kan knappast ha varit syftet med förordningens regler om underrättelse att passagerarna före avresan med jämna mellanrum själva ska behöva kontrollera att flygbolaget inte kan fullgöra sin del av transportavtalet på grund av att flygningen är inställd.

Både vid bokningar över Internet och på annat sätt måste den som bokar biljetter lämna kontaktuppgifter, ofta sin e-postadress. Den av resenärerna som hade gjort bokningen över Internet, hade också lämnat sin e-postadress och fått bokningen bekräftad över denna. Det kan inte anses onödigt betungande för ett flygbolag att underrätta passagerarna om en inställd flygning genom e-post. Enligt nämndens erfarenheter är det också den ordning som åtskilliga flygbolag tillämpar vid underrättelser till sina passagerare.

Flygbolaget A har överhuvudtaget inte visat att bolaget lagt ut någon information om den inställda flygningen på Internet eller när detta skulle ha skett. Även om det skulle ha skett, kan passagerarna inte på det viset anses ha blivit underrättade på ett sådant sätt att flygbolaget A kan komma undan sin skyldighet att betala kompensation enligt artiklarna 5 och 7 i EGförordningen.

Slutsats

Det sagda innebär att var och en av resenärerna har rätt till kompensation för den inställda flygningen med 400 euro. Flygbolaget A ska därför rekommenderas att betala detta belopp till dem.