ARN 2007-5591

Otydlighet i villkoren för självriskeliminering och avbrottsskydd i ett avtal om hyra av personbil har tolkats till nackdel för uthyraren som ställt upp villkoren. Även fråga om hyrestagaren förfarit vårdslöst.

Otydlighet i villkoren för självriskeliminering och avbrottsskydd i ett avtal om hyra av personbil har tolkats till nackdel för uthyraren som ställt upp villkoren. Även fråga om hyrestagaren förfarit vårdslöst. Avgörande 2007-12-12; 2007-5591

N hyrde genom bolaget H för sig och fem medresenärers räkning en bil i Italien under en månad. Hon tecknade självriskeliminering och avbrottsskydd. Den lokala leverantören i Italien var bolaget E. Ett par dagar in i Italienvistelsen var de ute och seglade. Under seglatsen blev N:s make på skämt slängd i havet av en bekant. Maken hade bilnycklarna på sig och mikrochipsen i dessa skadades så att nycklarna och därmed bilen inte gick att använda. Genom bolaget E:s försorg tillkallades en bärgningsbil; kostnaden för denna fick N betala. Resenärerna fick inte någon annan hyrbil.

N yrkade i nämnden ersättning för kostnaden för bärgning av bilen och återbetalning dels av betald hyra för den tid som de inte hade någon hyrbil, dels av ett belopp som E debiterat hennes konto efter händelsen. N yrkade även ersättning för de merkostnader som resenärerna drabbats av i avsaknad av bil.

H motsatte sig yrkandet och anförde bl.a. följande. I villkoren för självriskelimineringen och avbrottsskyddet anges att försäkringen inte täcker skador som uppstår p.g.a. att bilnyckeln skadas eller förloras. Detta anses nämligen som vårdslöst.

Nämnden gjorde följande bedömning.

N har i samband med förhyrningen av fordonet hos uthyraren tecknat en försäkring i form av självriskeliminering och ett avbrottsskydd.

Bolaget H har hävdat att självriskelimineringen och avbrottsskyddet inte skulle gälla bl.a. därför att N framfört fordonet med fler passagerare än vad som var lagligt. Oavsett hur det förhåller sig med den saken saknar den omständigheten samband med att bilnyckeln skadats. Nämnden finner därför att den olagligheten, om den förekommit, inte kan medföra att N inte skulle få ut ersättning enligt den försäkring för självriskeliminering och avbrottsskydd som hon tecknat.

I villkoren för självriskelimineringen och avbrottsskyddet anges att försäkringen inte täcker skador som uppstår på grund av att ”bilnyckel skadas eller förloras”. I samma villkor anges vidare att detta ”anses som vårdslöst”. Innebörden av dessa villkor kan inte anses helt klar. Eftersom frågan om vårdslöshet särskilt behandlas kan den valda formuleringen enligt nämnden inte rimligen ges den innebörden att självriskelimineringen och avbrottsskyddet över huvud taget inte skulle omfatta skador p.g.a. att bilnyckeln skadas eller förloras. Det är väl uppenbart att inte alla skador på bilnycklar eller förluster av bilnycklar kan bero på vårdslöshet. Om t.ex. bilnyckeln skadas till följd av någon naturhändelse, t.ex. blixtnedslag eller jordbävning, kan det normalt inte hänföras till någon vårdslöshet från konsumentens sida. Om en förlust av en bilnyckel uppstår till följd av ett rån, kan normalt inte heller det bero på någon vårdslöshet från konsumentens sida.

Enligt allmänna avtalsrättsliga principer anses att den som utformat ett avtalsvillkor som är otydligt får bära nackdelen av det. Villkoret skall normalt tolkas på det sätt som i det enskilda fallet är förmånligast för den andra parten i avtalsförhållandet.

I det nu föreliggande fallet är det uthyraren som formulerat avtalsvillkoren. Det innebär att det otydliga villkoret om undantaget från försäkringsskydd avseende självriskeliminering och avbrottsskydd skall tolkas på det sätt som är förmånligast för N. Nämnden finner därför att villkoret skall tolkas så att självriskeliminering och avbrottsskydd enligt villkoret inte skall gälla bara om N eller någon som hon svarar för genom vårdslöshet skadat eller förlorat nyckeln.

I det aktuella ärendet har bilnyckeln skadats till följd av en utomståendes persons vårdslösa handling att knuffa i N:s make i vattnet. Någon vårdslöshet kan inte läggas N eller hennes make till last. Till följd härav är N berättigad till ersättning av bolaget H enligt självriskelimineringen och avbrottsskyddet. Vid detta förhållande och då de kostnader N yrkat ersättning för dels ligger inom ramen för självriskelimineringen och avbrottsskyddet, dels stöds av åberopade kvitton, skall N:s yrkande bifallas.

Genom detta avgörande har nämnden inte tagit ställning till vilka möjligheter bolaget H har att återkräva det belopp som företaget skall betala till N från den som knuffat hennes make i vattnet.