ARN 2007-8783

Avsaknad av huvudnyckel till bil har ansetts utgöra ett fel i bilen i konsumentköplagens mening.

Avsaknad av huvudnyckel till bil har ansetts utgöra ett fel i bilen i konsumentköplagens mening. Avgörande 2008-05-29; 2007-8783

G köpte en begagnad bil från bolaget F. I samband med bilköpet fick han inte huvudnyckeln till bilen. Utan huvudnyckel är det inte möjligt att omkoda nycklarna och inte heller kan några reparationer utföras på bilens kodsystem eller elektronikenhet. Hela systemet måste därför bytas om man inte har huvudnyckeln. G yrkade därför ersättning med 8 000 kr.

F motsatte sig yrkandet. Till stöd för sin inställning anförde bolaget att vid försäljning av begagnade fordon är det vanligt att någon nyckel saknas. Vanligtvis vänder sig då köparen till märkets återförsäljare för omkodning och ytterligare nycklar. Detta är alltid köparens ansvar och bolaget tog inte på sig denna uppgift. Bolaget utlovade inte heller att några nycklar skulle ingå vid leveransen. På G:s begäran har bolaget försökt kontakta tidigare ägare för att få tag på huvudnyckeln.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Det är ostridigt i ärendet att en nyckel saknats vid köpet av bilen. Av handlingarna i ärendet framgår att avsaknaden av huvudnyckel innebär att reparationer inte kan utföras på bilens kodsystem eller elektronikenhet utan att hela systemet måste bytas om reparation skulle bli aktuellt.

Enligt 16 § tredje stycket konsumentköplagen (1990:932) ska en vara anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Varan är också att anse som felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

I förarbetena till nämnda bestämmelser i konsumentköplagen (se prop. 1989/90:89 s. 100 f.) sägs särskilt att en förutsättning för att en vara ska anses felaktig på grund av den uteblivna informationen är att informationen kan antas ha inverkat på köpet. Det måste således kunna antas, sägs det i förarbetena, att konsumenten om han fått del av den uteblivna informationen inte skulle ha köpt varan eller i vart fall inte skulle ha köpt den på de villkor som skett. I förarbetena framhålls också att "det är utan betydelse för felbedömningen huruvida säljaren känt till förhållandena och haft möjlighet att informera om dem". Det räcker således med att säljaren borde ha känt till uppgiften.

Nämnden finner att avsaknaden av huvudnyckel och konsekvenserna av detta är en sådan uppgift som säljaren borde ha känt till och ha upplyst G om. Det får vidare antas att G inte hade köpt bilen på de villkor som skett om han blivit upplyst om avsaknaden av huvudnyckel och konsekvenserna av detta. Han är därför berättigad till ett prisavdrag för avsaknaden av huvudnyckel. Det har inte framkommit något i ärendet som motsäger att 8 000 kr skulle vara ett skäligt prisavdrag för det aktuella felet varför yrkandet ska bifallas i denna del.