ARN 2009-9365

Dansutbildning har inte ansetts vara en sådan fritidsaktivitet som enligt 2 kap. 3 § första stycket fjärde punkten i distans- och hemförsäljningslagen är undantagen från lagens bestämmelser om informationsskyldighet och ångerrätt. Konsumenten har därför haft rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från beställningen, utan hinder av de avbeställningsvillkor som åberopats av kursarrangören.

Dansutbildning har inte ansetts vara en sådan fritidsaktivitet som enligt 2 kap. 3 § första stycket fjärde punkten i distans- och hemförsäljningslagen är undantagen från lagens bestämmelser om informationsskyldighet och ångerrätt. Konsumenten har därför haft rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från beställningen, utan hinder av de avbeställningsvillkor som åberopats av kursarrangören. Avgörande 2010-05-21; 2009-9365

Den 18 september 2009 anmälde sig D till en danskurs via kursarrangörens hemsida. Av misstag fyllde D i att hon ville ha ett ”VIP-kort”, vilket kostade 2 800 kr och gav rätt att delta i flera dansutbildningar. Egentligen ville hon dock bara anmäla sig till en kurs i klassisk balett, vilken skulle kosta 980 kr. Den 29 september meddelade hon kursarrangören att hon ville avboka VIP-kortet och endast delta i balettkursen. Trots att hon ångrat beställningen inom den ångerfrist som gäller enligt distans- och hemförsäljningslagen har kursarrangören krävt henne på betalning för VIP-kortet. D yrkade att få frånträda avtalet om köp av s.k. VIPkort avseende dansutbildning.

Kursarrangören motsatte sig yrkandet. D anmälde sig till kursen och beställde VIP-kortet mindre än 14 dagar före kursstart. Enligt anmälningsvillkoren måste en avanmälan ske senast 14 dagar före kursstart och är en sådan avanmälan överhuvudtaget inte möjlig om man anmäler sig senare än 14 dagar före kursstart. Med hänsyn till att den anmälan som D gjort således är bindande och då det inte varit möjligt att med så kort varsel sätta in någon annan elev i hennes ställe är D skyldig att betala för VIP-kortet. Distans- och hemförsäljningslagen är inte tillämplig på sådana tjänster som kursarrangören tillhandahåller.

Nämnden gjorde följande bedömning

Av utredningen framgår det att D beställt VIP-kortet på kursarrangörens hemsida på Internet. Detta innebär att det varit fråga om ett sådant distansavtal som avses i 1 kap. 2 § distans- och hemförsäljningslagen (i den nämnda bestämmelsen definieras ett distansavtal som ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans).

Enligt 2 kap. 9 § distans- och hemförsäljningslagen har konsumenten rätt att frånträda ett distansavtal (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom en ångerfrist på 14 dagar. Vid distansavtal om en tjänst börjar ångerfristen att löpa den dag då avtalet ingås (se 2 kap. 10 §).

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distans- och hemförsäljningslagen är till nackdel för konsumenten är, enligt lagens 1 kap. 3 §, utan verkan mot konsumenten, om inte annat anges i lagen. Kursarrangören har gjort gällande att den tjänst som parterna ingått avtal om är att bedöma som en sådan fritidsaktivitet som, enligt 2 kap. 3 § första stycket fjärde punkten, är undantagen från lagens tillämpningsområde. I den angivna bestämmelsen sägs det att bl.a. bestämmelserna om ångerrätt inte gäller distansavtal där näringsidkaren på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod ska tillhandahålla kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet. Frågan är om den dansutbildning som parterna ingått avtal om kan betraktas som en sådan fritidsaktivitet som avses i den nämnda bestämmelsen.

Ordalydelsen i den aktuella bestämmelsen – ”kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet” – ger närmast vid handen att de fritidsaktiviteter som avses är sådana där konsumenten passivt, som åskådare tar del av en föreställning, tävling etc. En sådan tolkning får också stöd av lagens förarbeten, där distansavtal om biljetter till en operaföreställning eller en fotbollsmatch tas upp som de enda exemplen på evenemang som avses i bestämmelsen (se prop. 2004/05:13 s. 128 och – beträffande motsvarande bestämmelse i den tidigare gällande lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal – prop. 1999/2000:89 s. 82). Mot angiven bakgrund finner nämnden att undantaget för distansavtal avseende fritidsaktiviteter inte kan anses omfatta den typ av utbildning som det är fråga om i förevarande fall. Härav följer att D utan hinder av de avbeställningsvillkor som åberopats av kursarrangören har haft rätt att ångra sitt köp av VIPkort inom 14 dagar från beställningen. Eftersom hon lämnat meddelande om sin önskan att frånträda avtalet inom ångerfristen ska kursarrangören rekommenderas att frånfalla sitt krav på betalning, alternativt – om betalning redan erlagts – återbetala vad man mottagit.