ARN 2010-8313

Fråga om konsumenten har haft rätt att avhjälpa fel på sin bil utan att först bereda säljbolaget tillfälle att avhjälpa felet, 27 § andra stycket konsumentköplagen (1990:932).

Fråga om konsumenten har haft rätt att avhjälpa fel på sin bil utan att först bereda säljbolaget tillfälle att avhjälpa felet, 27 § andra stycket konsumentköplagen (1990:932) . Avgörande 2011-04-06; 2010-8313

V köpte en bil av bolaget. Två dagar efter köpet, en fredagskväll när V var på resa med bilen i en annan del av landet, gick kamremmen sönder. V lät en verkstad på den orten laga felet. Hon yrkade därför att bolaget skulle ersätta kostnaderna för bärgning och reparation.

Bolaget motsatte sig yrkandet. V valde att bärga bilen och att lämna den till en annan verkstad utan att bolaget fick en chans att laga bilen. Bolaget nekade aldrig V att få bilen lagad kostnadsfritt. Bolaget ansåg även att hänsyn borde tas till att bilen var nio år gammal och att V tagit del av servicehistoriken innan köpet.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Felet på fläktremmen har visat sig inom sex månader från leveransen. Ett fel som visar sig inom sex månader från leveransen anses enligt 20 a § konsumentköplagen (1990:932) ha funnits redan vid leveransen om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Bolaget har inte lagt fram någon utredning som bryter den i 20 a § uppställda presumtionen för ursprungligt fel och kan således inte undgå att svara köprättsligt för felet.

Bolaget har emellertid invänt att det aldrig fick möjlighet att laga kamremmen. Enligt 27 § första stycket konsumentköplagen har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa ett fel, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Enligt 27 § andra stycket samma lag får säljaren dock inte åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande från säljarens sida. I förarbetena till konsumentköplagen (se prop. 1989/90:89 s. 124) nämns bl.a. att köparen då denne befinner sig med bilen på avlägsen ort, om det är nödvändigt för att sätta bilen i kördugligt skick, kan ha rätt att på egen hand avhjälpa ett fel, utan att först bereda säljaren tillfälle att göra det. I sammanhanget bör också beaktas dels att felet uppstod nära Strömstad på kvällen en fredag när V, som bor i Oskarshamn, var på väg till Norge, dels att bolaget skulle ha drabbats av väsentligt högre kostnader än yrkade 3 438 kr, om V skulle ha berett bolaget tillfälle att avhjälpa felet, nämligen kostnader för transport av bilen till verkstad, kostnader för V:s transport till och från verkstaden och eventuella kostnader för övernattningar och uppehälle som V skulle ha drabbats av i anledning härav. På grund av vad som nu har anförts finner nämnden att V haft rätt att låta en annan verkstad avhjälpa felet på kamremmen och att V har rätt till ersättning av bolaget för den kostnad som därvid uppstått, vilken uppgår till 3 438 kr. V:s yrkande ska därför bifallas.