ARN 2012-05419

Tidsfrister för anmärkning mot avhjälpande av fel på en vara. Avgörande 2012-11-28; Änr 2012-05419.

Tidsfrister för anmärkning mot avhjälpande av fel på en vara.

Avgörande 2012-11-28; Änr 2012-05419.

E köpte en matgrupp bestående av ett bord och stolar av företaget den 23 maj 2011. Efter cirka fem månader började ytan på bordet krackelera och hon reklamerade felet i november 2011. Hon fick då ett nytt bord. I april 2012 märkte hon att färg hade lossnat på det nya bordet också. Det blev ett vitt märke på den svarta laminatskivan. Hon reklamerade felet men fick till svar hon borde anmäla skadan till sitt försäkringsbolag eller måla över färgbortfallet. Vid de få tillfällen som hon har använt bordet har hon haft en duk på för att undvika skador. Ingenting har placerats på bordet utan skydd. Skadan måste bero på tillverkningsfel eftersom samma skada har uppstått på båda borden. Hon begärde därför omleverans av bordet.

Bolaget motsatte sig yrkandet. E köpte matgruppen den 23 maj 2011 och den levererades till henne den 1 juli 2011. E anmälde den 15 augusti en skada på bordet och ersattes med ett nytt bord som levererades till henne den 18 november 2011. E reklamerade skadan på det nya bordet den 22 maj 2012. Skadan utgör inte ett ursprungligt fel på varan eftersom den inte har anmälts inom sex månader från dagen för leverans. Bolaget informerade E om att tillverkaren rekommenderade att den uppkomna skadan eventuellt kan målas över med vattenfast tusch samt att hon borde anmäla skadan till sin hemförsäkring.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Har konsumenten påtalat felet på det nya bordet i tid?

Sedan E reklamerat det ursprungligen inköpta bordet fick hon ett nytt bord i november 2011 (en s.k. omleverans). Hon påtalade skadorna på det nya bordet den 22 maj 2012.

Frågan är då vilka frister som gäller för köparen när det gäller att rikta anmärkningar mot en omleverans.

När en omleverans inte lett till att ett fel avhjälpts får det anses att konsumenten är skyldig att påtala det för säljaren inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller bort märka att felet fanns även i den nya varan (jfr reklamationsregeln i 23 § konsumentköplagen, 1990:932, som bör kunna tillämpas analogt på detta fall; se även prop. 1989/90:89, s. 23, Jan Ramberg, Köplagen, s. 393 f samt Eriksson, Nordling, Palm, Konsumentköp, En kommentar till konsumentköplagen, s. 204 f). Ett påtalande som sker inom två månader från det att konsumenten märkt felet bör alltid anses ha skett i rätt tid (jfr nämnda 23 §). Under alla omständigheter måste dock krävas att konsumenten inom tre år från det att omleveransen skett påtalar felet (jfr nämnda 23 §).

Det framgår av utredningen i ärendet att samma fel har uppstått på det nya bordet. E har riktat sin anmärkning mot detta fel inom tre år från omleveransen. Hon har också påtalat felet på det nya bordet för säljaren inom två månader från det att hon märkt det. Hon kan därmed inte anses ha framställt sin anmärkning mot felet för sent och hon har alltså rätt att göra gällande felet mot säljaren.

2012-05419

2013-02-22

013

Finns det ett sådant fel på det nya bordet som säljaren ansvarar för?

Det får i ärendet anses ostridigt att det föreligger ett fel på bordet. Enligt 20 § konsumentköplagen är säljaren ansvarig för fel som funnits i varan när köparen fick den, även om felet visar sig först senare. Denna bestämmelse kan ges en analog tillämpning även på omleverans. Av allmänna principer följer att det är köparen, det vill säga E, som ska bevisa sitt påstående om att felet på det nya bordet fanns redan då hon fick det.

Nämnden, som har tagit del av ingivna bilder, finner att skadan på det nya bordet är av sådan art att den sannolikt uppstått genom yttre påverkan. Nämnden kan inte på den befintliga utredningen i ärendet finna att E, mot bolagets bestridande, har presenterat något underlag som bevisar att felet har sin grund i något ursprungligt köprättsligt fel på bordet för vilket bolaget ansvarar. Nämnden avslår därför hennes yrkande.