ARN 2013-06019

Fråga om avtal som ingåtts på internet men där varan hämtats och betalats i butik är ett s k distansavtal. Även fråga om ångerrätt föreligger när förpackningen öppnats.

Fråga om avtal som ingåtts på internet men där varan hämtats och betalats i butik är ett s k distansavtal. Även fråga om ångerrätt föreligger när förpackningen öppnats. Avgörande 2014-01-07; 2013-06019

MI begärde att få ångra köpet av en mobiltelefon enligt distans- och hemförsäljningslagen. Den 14 juni 2013 beställde han en mobiltelefon av företaget via internet. Han fick en beställningsbekräftelse och information om ångerrätt. Han hämtade ut telefonen senare samma dag i ett av bolagets varuhus. Han begärde senare att få ångra köpet men bolaget vägrade att gå med på det med hänvisning till att han brutit förpackningen och att det inte var fråga om ett distansköp. Enligt hans uppfattning omfattas köpet av distans- och hemförsäljningslagen. Han har rätt att ångra köpet.

Bolaget motsatte sig yrkandet. MI beställde telefonen via bolagets hemsida och angav då att telefonen skulle hämtas genom bolagets internettjänst. Det innebär att en telefon reserverades i varuhuset för avhämtning. Köpet slutförs i butiken där kunden har möjlighet att undersöka varan. Det rör sig därför inte om ett distansköp. Eftersom förpackningen är bruten gäller inte öppet köp.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Tvisten gäller om köpeavtalet omfattas av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och om MI i så fall har rätt att ångra avtalet med stöd av lagen.

Distans- och hemförsäljningslagen genomför i svensk rätt bl.a. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal (distansavtalsdirektivet). Konsumentskyddet enligt såväl direktivet som lagen kan sägas vila på två ben; dels näringsidkarens skyldighet att lämna information till konsumenten, dels konsumentens rätt att under vissa förutsättningar ångra ett avtal.

Lagen är tillämplig på distansavtal. Därmed avses enligt 1 kap. 2 § ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans. Av såväl lagförarbetena som distansavtalsdirektivet (artikel 2.4) framgår det att kravet på att kommunikationen uteslutande ska ske på distans gäller fram till och med avtalsslutet (se prop. 1999/2000:89 s. 14 och 75, prop. 2004/05:13 s. 122).

2013-06019

2014-04-14

033

MI har beställt varan via bolagets hemsida och valt att varan ska levereras genom ett av bolagets internettjänster där kunden själv hämtar och betalar varan i ett av bolagets varuhus.

I den orderbekräftelse som skickats till MI anges det att hans order är redo för upphämtning och att den ligger bokad i det valda varuhuset i 24 timmar. Orderbekräftelsen innehåller inget förbehåll eller annan tydlig information om att det inte skulle röra sig om en slutlig accept av konsumentens anbud om att köpa varan. Avtalet får mot den bakgrunden anses ha ingåtts i och med orderbekräftelsen. Kommunikationen har fram till dess uteslutande skett på distans inom ramen för företagets system för distansförsäljning. Det är alltså fråga om ett distansavtal i lagens mening. Det förhållandet att MI därefter hämtat och betalat varan i en fysisk butik medför inte att köpet inte omfattas av distans- och hemförsäljningslagen. Lagen är alltså tillämplig på köpet.

Det har inte påståtts att MI ångrat avtalet för sent.

För att ångerrätten ska kunna utnyttjas krävs, enligt 2 kap. 12 §, att varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varan har förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den.

Att konsumenten, som MI gjort, öppnat förpackningen medför normalt sett inte enligt lagförarbetena och praxis att ångerrätten gått förlorad enligt bestämmelserna i 2 kap. 12 §. Skäl att i det här ärendet göra annan bedömning har inte framkommit.

Slutsatsen av det anförda blir då att distans- och hemförsäljningslagen är tillämplig på köpet och att MI har rätt att ångra avtalet. Yrkandet ska då bifallas. Nämnden rekommenderar företaget att låta MI ångra köpet av mobiltelefonen med tillämpning av distans- och hemförsäljningslagen.