ARN 2013-06258

Fråga om ångerrätt vid avtal om successiv leverans samt fråga om återsändande av varor skett i rätt tid. Även fråga om rätt ersättning för besvär.

Fråga om ångerrätt vid avtal om successiv leverans samt fråga om återsändande av varor skett i rätt tid. Även fråga om rätt ersättning för besvär. Avgörande 2014-01-17; 2013-06258

MG yrkade ersättning med 3 796 kr, varav 2 796 kr för varor hon inte beställt och 1 000 kr för telefonsamtal och det besvär hon orsakats. Hon köpte bland annat bantningstabletter för 35 kr via internet i 9 maj 2013. Två dagar efter leverans skickade hon ett mejl till företaget och avslutade abonnemanget. Företaget skickade ytterligare två paket. Hon mejlade till företaget att hon fått två paket som hon inte hade beställt. Hon fick sedan en faktura på två gånger 1 398 kr. Det fanns ingen tydlig information om returrätt och ångerrätt. Det fanns inte heller någon tydlig information om att företaget skulle debitera henne de aktuella summorna.

Företaget motsatte sig återbetalningskravet. MG beställde två abonnemang bestående av ett välkomstpaket och den första ordinarie leveransen till det normala priset. Hon skickade tillbaka de ordinarie leveranserna i juli 2013. Om hon hade skickat dem i rätt tid enligt avtalsvillkoren skulle företaget ha haft dem senast den 25 maj 2013. Senast den dagen skulle företaget också ha haft välkomstpaketet. MG accepterade villkoren när hon tecknade abonnemangen.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

MG ingick avtalet om köpet via internet. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är därför tillämplig på avtalet. Avtalsvillkor som i jämförelse med lagens bestämmelser är till nackdel för en konsument är utan verkan mot denna om inte annat uttryckligen sägs i lagen, se 1 kap. 3 § distans- och hemförsäljningslagen. Företagets villkor ska således inte tillämpas i den mån lagen stadgar något som är fördelaktigare för konsumenten. Enligt 2 kap. 9 och 10 §§ har konsumenten rätt att ångra köpet och frånträda avtalet genom att meddela detta till näringsidkaren inom 14 dagar från leveransen av varan eller från den senare dag då konsumenten erhållit föreskriven information om ångerrätten.

Av utredningen i ärendet framgår att MG den 9 maj ingick ett avtal om successiva leveranser av tabletter. Efter att hon hade fått den första leveransen meddelade hon företaget att hon ville säga upp abonnemanget. Detta meddelande skickades per mejl den 15 maj. Företaget har inte gjort gällande att företaget inte har fått MG:s meddelande. Nämnden finner därför att MG inom 14 dagar från mottagandet av den första leveransen har meddelat företaget att hon ångrat köpet. Hon har således utövat ångerrätten inom ångerfristen.

2013-06258

2014-04-09

041

Ångerrätten består även om konsumenten inte återsänder varorna inom ångerfristen, men varorna måste, med visst undantag, återställas i väsentligt oförändrat skick. Näringsidkaren är dock inte skyldig att återbetala köpeskillingen tidigare än 30 dagar från mottagandet av varorna (12 och 13 §§distans- och hemförsäljningslagen).

Det är ostridigt att MG har återsänt varorna i väsentligen oförändrat skick. MG:s yrkande om återbetalning av varornas pris med 2 796 kr ska därför bifallas.

MG har vidare yrkat ersättning med 1 000 kr för telefonsamtal och besvär. Företaget har inte motsatt sig detta yrkande. Enligt nämndens praxis utgår emellertid inte ersättning för besvär utöver uppkomna kostnader. Det nu aktuella yrkandet bifalls därför bara med uppskattade 200 kr. Nämnden rekommenderar företaget att betala tillbaka 2 796 kr till MG för de återsända varorna samt att betala 200 kr för telefonsamtal. Nämnden avslår yrkandet i den del det avser ersättning för besvär.