ARN 2014-02387

Fråga bl.a. om solidariskt betalningsansvar för säljare och kreditgivare för reparationskostnad av bil.

Fråga bl.a. om solidariskt betalningsansvar för säljare och kreditgivare för reparationskostnad av bil. Beslut 2014-11-11; 2014-02387

BT begärde ersättning för reparationskostnad och besiktningskostnad med totalt 11 118 kr. Han anförde bland annat följande. Han hörde missljud från frambromsen. Tre dagar senare vid vägmätarställningen 12 390 km konstaterade mekaniker att frambromsen och dess belägg var slitna och måste bytas. Fem dagar senaren gick bakre delen av ljuddämparen av. Den visade sig vara genomrostad och behövde bytas. Säljaren föreslog att han antingen skulle köra till säljaren i Eskilstuna och få felen reparerade eller att en bilverkstad i Sundsvall skulle göra en skadeanmälan till AutoConcept. Med rådande vinterhalka var alternativet att köra till Eskilstuna inte att tänka på. Han kontaktade därför OKQ Bilverkstad i Skönsberg som fick besked om att felen inte ingick i garantin. Han gav säljaren möjlighet att hämta bilen i Sundsvall, reparera och sedan lämna tillbaka den. När han besiktigade bilen hos bilprovningen visade det sig att även bakbromsen behövde bytas. Eftersom säljaren inte var intresserad av det lät han till slut själv reparera bilen. Han ansåg att säljaren, solidariskt med kreditgivaren, borde ersätta hans kostnader.

Företaget 1 (säljaren) motsatte sig begäran och anförde bland annat följande. Enligt kontroll-

besiktningsprotokollet var bromsvärdena godkända. Köparens uppgift om när han upptäckte felet är inte trovärdig. Samma gäller avgasröret. Bromsar är slitdelar och ju mer de används desto mer slits de.

Företag 2 (kreditgivaren) motsatte sig begäran och anförde bland annat följande. Företag 1 har

erbjudit att avhjälpa felet. Eftersom BT motsatt sig detta är man inte skyldig att ersätta reparationskostnaderna.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Med stöd av protokollen från Bilbesiktningen utgår nämnden från att BT:s uppgifter om körd sträcka och vägmätarställning rätteligen avser mil och inte kilometer.

Om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta ska varan enligt konsumentköplagen anses felaktig. Säljaren ansvarar för fel som fanns vid leveransen av bilen. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att köparen tog emot varan ska anses ha funnits vid leveransen, om inte säljaren bevisar att felet inte fanns då eller det är oförenligt med varans eller felets art att felet fanns då. Nämnden anser att BT inte haft anledning förutsätta att det skulle kunna vara fel på bromsbeläggen fram eller att avgasröret skulle kunna vara kraftigt rostangripet. Bilen ska därför anses felaktig när det gäller dessa fel. De övriga bristerna som BT påtalat får anses hänförliga till normalt slitage på bilen och utgör inte fel i konsumentköplagens mening.

Parterna är ense om att felen visade sig inom sex månader från köpet. Nämnden anser det inte bevisat att felen uppstått först efter leveransen av bilen. Eftersom inte heller varans eller felets art motsäger att felen skulle funnits vid leveransen ska de anses ha funnits redan då. Företag 1 har därför ansvar för felen.

En säljare har rätt att avhjälpa ett fel om det kan ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen, se 27 § konsumentköplagen. Nämnden anser att ett avhjälpande i Eskilstuna skulle inneburit en väsentlig olägenhet för BT. Han har därför haft rätt att reparera bilen hos verkstaden i Skönsberg

2014-02387

2015-06-25

035

och därefter få ersättning av företag 1 för reparationskostnaden. Ersättningsbeloppet kan uppskattas till skäliga 4 000 kr i ett för allt.

En köpare får mot kreditgivarens krav på betalning av en säljarförmedlad kredit framställa samma invändningar på grund av köpet som hen kunnat göra mot säljaren, se 29 § konsumentkreditlagen. Om köparen har anspråk på ekonomisk ersättning svarar kreditgivaren solidariskt med säljaren för att ersättningen betalas. BT kan följaktligen vända sig mot vilken han vill av företag 1 och företag 2 för utbetalning av ersättningsbeloppet.

Nämnden rekommenderade företag 1 att solidariskt med företag 2 betala 4 000 kr till BT.