ARN 2014-07049

Fråga om bevisbördans placering när konsumenten inte har kunnat avboka på annat sätt än per telefon.

Fråga om bevisbördans placering när konsumenten inte har kunnat avboka på annat sätt än per telefon. Beslut 2015-02-03; 2014-07049

MN begärde betalningsbefrielse från kravet på 1 620 kr plus avgifter för två körlektioner samt att hon skulle strykas ur företagets register. Hon anförde följande. I samband med att hon bytte datum på lektionerna till ett tidigare tillfälle sa körskolan att de två aktuella lektionerna (en dubbellektion) skulle strykas. Företaget hade inget avbokningssystem/program, så det låg hos företaget att tillgodose önskemål om att stryka lektioner.

Företaget motsatte sig MNs krav och anförde att det hela var ett tråkigt missförstånd från hennes sida. När det visade det sig att hon ännu inte var redo för uppkörning ringde man från företaget till henne och erbjöd ytterligare en körlektion, vilket hon tackade ja till. MN sa inte något om att hon ville att den lektion som tvisten gäller skulle avbokas och ersättas med den ytterligare körlektionen. Om den tvistiga lektionen hade avbokats så skulle den ha suddats ut direkt.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Parterna är oense om ifall MN har avbokat två körlektioner eller om hon är skyldig att betala för dem och de avgifter som tillkommit.

I parternas avtal - den elevanmälan som getts in i ärendet – anges att körskolan inte accepterar avbokning via mejl. Istället ska avbokning ske på en telefonsvarare, om skolan är obemannad. I och med att företaget inte accepterar avbokning via mejl har företaget inte berett MN möjlighet att säkra bevisning om att hon har gjort en avbokning. Det finns inte heller någon annan praktisk möjlighet för MN att styrka att hon har avbokat. Mot bakgrund av detta får bevisbördan för vilka avbokningar som skett och inte skett anses ligga på företaget.

Trafikskolan har inte genom skriftlig bevisning gjort sannolikt att dess version av vad som inträffat är den riktiga. Nämnden finner inte heller att vad företaget har anfört om vad som skett kan anses vara mer sannolikt än vad MN har berättat. Yrkandet om betalningsbefrielse ska därför bifallas.

Nämnden kan enbart ta ställning till yrkanden av ekonomisk art. Nämnden prövar därför inte MNs yrkande om att hon ska strykas ur företagets register.

2014-07049

2015-05-06

016