ARN 2014-07927

Fråga om skyldighet enligt nya distansavtalslagen att utge ersättning för den del av en tjänst som utförts innan konsumenten ångrade avtalet.

Fråga om skyldighet enligt nya distansavtalslagen att utge ersättning för den del av en tjänst som utförts innan konsumenten ångrade avtalet. Beslut 2015-04-13; 2014-07927

T begärde ersättning med 742 kr. Grunden för kravet var att hon har ångrat tjänsten och att företaget inte har återbetalat hela det betalda beloppet.

Företaget motsatte sig kravet och anförde bl.a. följande. Enligt avtalsvillkoren har kunden, om denne ångrar avtalet inom 14 dagar från startdatum, rätt till återbetalning av det betalda beloppet med avdrag för 75 % av startavgiften för ett enmånadersabonnemang. Avdraget utgör ersättning både för kostrådgivarens nedlagda arbete och för utebliven handelsvinst, i och med att när kunden väl har startat programmet kan företaget inte sätta in en ny kund på den utnyttjande platsen eftersom startdatumet har passerats och kursen är stängd.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Av utredningen framgår att tjänsten har bestått av ett kost- och träningsprogram i abonnemangsform som tillhandahållits via internet. Av 2 kap. 1 § lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) (distansavtalslagen) i dess lydelse från och med 13 juni 2014 framgår att lagen är tillämplig på avtalet ifråga.

Av 2 kap.10 och 12 §§distansavtalslagen, som enligt 1 kap. 4 § är tvingande till konsumentens förmån, framgår att konsumenten har rätt att ångra ett distansavtal genom att meddela näringsidkaren detta inom 14 dagar från det att avtalet om tjänsten ingicks. Företaget har inte ifrågasatt att avtalet ingicks den 2 september eller att T har ångrat avtalet den 15 september. T har alltså haft rätt att ångra avtalet.

Nämnden har därmed att ta ställning till vilket belopp företaget är skyldigt att återbetala. Om ångerrätten utövas ska näringsidkaren enligt 2 kap. 14 § distansavtalslagen återbetala vad konsumenten har betalat. Eftersom distansavtalslagens bestämmelser gäller oavsett om annat avtalats till nackdel för konsumenten, saknar vad företaget har anfört om företagets rätt att göra avdrag från vad som ska återbetalas betydelse, såvida inte villkoret har stöd i distansavtalslagen.

I 2 kap. 15 § 3 distansavtalslagen anges att konsumenten kan vara skyldig att ersätta näringsidkaren en proportionell andel av priset för en tjänst som utförts innan konsumenten utövade ångerrätten. Ersättningsskyldigheten förutsätter dock för det första att konsumenten uttryckligen har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen och för det andra att näringsidkaren har informerat konsumenten om ångerrätten och om att konsumenten kan komma att bli ersättningsskyldig för en del av tjänsten som hunnit utföras. Företaget har inte bevisat vare sig att T har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen eller att företaget har gett T någon information om ångerrätt och ersättningsskyldighet. På grund härav finner nämnden att avtalsvillkoret om avdragsrätt är utan verkan gentemot T.

T är därmed inte skyldig att utge ersättning för den del av tjänsten som utförts innan hon ångrade avtalet, utan hon har rätt till full återbetalning. Hennes krav ska därför bifallas.

2014-07927

2015-06-22

018