ARN 2014-10690

Fråga om köpare av skor har rätt till skadestånd för prisskillnaden mellan ordinarie pris och det rea-pris skorna såldes för.

Fråga om köpare av skor har rätt till skadestånd för prisskillnaden mellan ordinarie pris och det rea-pris skorna såldes för. Beslut 2015-04-15; 2014-10690

J begärde dels att få tillbaka de 700 kr han betalat för ett par skor och dels ytterligare 700 kr så att han kunde köpa ett par likadana skor på annat håll. Han köpte ett par sportskor i augusti 2014 för 700 kr. Ordinarie pris var 1 400 kr. Han lämnade tillbaka skorna eftersom de hade ett produktionsfel som företaget godkände.

Företaget motsatte sig kravet. Företaget har ingen möjlighet att ge J ett par likadana skor eftersom dessa har utgått ur butikens sortiment. Det var därför skorna såldes på realisation. Företaget har erbjudit honom att få tillbaka det han betalat för skorna, 700 kr.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Nämnden konstaterar att parterna är överens om att skorna är felaktiga och att företaget redan innan ärendet anmäldes till nämnden erbjudit sig att betala tillbaka vad J betalat för skorna.

Det nämnden har att ta ställning till är om J har rätt till skadestånd.

En säljares skadeståndsskyldighet omfattar ersättning för prisskillnad (33 § konsumentköplagen). Med prisskillnad avses den fördyring som en köpare kan drabbas av om det efter hävning av köpet visar sig att han eller hon måste betala ett högre pris än det ursprungliga för att köpa en motsvarande vara.

Det krävs inte att köparen har gjort ett ersättningsköp (täckningsköp) för att han eller hon ska ha rätt till prisskillnadsersättning. Vid beräkningen av ersättning för prisskillnad kan man i stället beräkna ersättningen på grundval av mellanskillnaden mellan gängse pris för varan vid tiden för hävningen och avtalat pris.

Nämnden konstaterar att skorna såldes på realisation och att priset hade satts ner med anledning av att skomodellen utgått ur butikens sortiment. I sådant fall har köparen enligt förarbetena till konsumentköplagen rätt att beräkna ersättningen för prisskillnad som mellanskillnaden mellan det gängse ordinarie priset och det avtalade realisationspriset. Om köparen har möjlighet att skaffa en ersättningsvara till ett nedsatt pris, måste han välja det alternativet. (Se prop. 1989/90:89 s. 138.)

I förarbetena till konsumentköplagen konstateras att det förekommer skillnader mellan gängse pris för en och samma vara på olika orter i landet och att det gängse pris som ska användas när

2014-10690

2015-08-19

028

prisskillnaden beräknas är det gängse pris som gäller på den ort där varan enligt avtalet ska avlämnas. (Se prop. 1989/90: 89 s. 139. Se även Anders Eriksson m.fl., Konsumentköp, 2011, s. 238.)

Nämnden konstaterar att detaljhandeln när det gäller skor sedan konsumentköpslagens tillkomst för 25 år sedan har förändrats dramatiskt. Konkurrensen har ökat. Försäljningskanalerna har förändrats; inte minst näthandeln tar större och större marknadsandelar. Både i butiker och i näthandeln erbjuds ständigt prisnedsättningar av olika slag.

Enligt nämndens bedömning är det möjligt för J att köpa ett par motsvarande skor för det pris han har betalat till företaget. Han har därför inte rätt till något skadestånd.

Eftersom företaget redan innan ärendet anmäldes till nämnden erbjöd sig att betala tillbaka vad J betalat för skorna, 700 kr, ska hans krav avslås. Nämnden rekommenderar J att acceptera företagets erbjudande.